aj1-03508

Daijiten Pages : 1527
Ideographic Radical : 部 (R104)
Ideographic Strokes : 5
Ideographic Structure :
Sound@Fanqie : (反切)皮命
Total Strokes : 10
= UCS : U+75C5 (30149)
= ADOBE JAPAN1-0 : 3508
= JIS X0208 : 0x4942 (18754) <41-34>
= GB2312 : 0x3221 (12833) <18-01>
= KS X1001 : 0x5C3B (23611) <60-27>
= CNS11643-1 : 0x5669 (22121) <54-73>
= JIS X0213-1 : 0x4942 (18754) <41-34>
= Big5 : 0xAF66 (44902)
= GT : 28381
= GT PJ-1 : 0x4942 (18754) <41-34>
= DAIKANWA : 22127
= DAIJITEN : 7598
= SHINJIGEN : 5110
←denotational@usage : DJT-07598
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-3_073_B32HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
皮柄反。難也,⿰豆寸羸極憂也,苦也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b008a033HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)皮命切。疾甚也。《說文》曰:疾加也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-157-0803HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
皮敬反。憂也,難也,⿰豆寸也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0674HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG005-0782HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0407HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0696HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG010-0496HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0478HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0586HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG016-0744HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0353HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0143HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1090HNG:開成石經論語
HNG019-0214HNG:開成石經周易
HNG017-0158HNG:開成石經孝經
HNG029-0133HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG026-0222HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0684HNG:華嚴孔目(高山寺本)
→HNG@JP/manuscript :
HNG056-0323HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0350HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG061-0331HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG033-0828HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0818HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG036-0841HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG062-0063HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0642HNG:守屋本藥師功徳經
HNG037-0820HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG047-0483HNG:初麗瑜5
→HNG@MISC :
HNG022-0519HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG072-0661HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0625HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0626HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-25215汲古閣本説文解字
→subsumptive : CNS1-5669 &SJG2-5111; &SJG1-5111;
HNG018-1090HNG:開成石經論語
HNG010-0496HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG003-0674HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG005-0782HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0407HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0696HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG012-0478HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0586HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG016-0744HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0353HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0143HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG022-0519HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG072-0661HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0625HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-0214HNG:開成石經周易
HNG017-0158HNG:開成石經孝經
HNG029-0133HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG026-0222HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 死病 養病 羸病 困病 病已 去病 疾病
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Mon Oct 17 2022 on ruimoku-backend