aj1-03134

Abstract Glyph (IWDS-1) : <<毌/田>/<毋/毌/母>>
Ideographic Radical : 部 (R102)
Ideographic Strokes : 0
Ideographic Structure@Apparent :
Sound@Fanqie : (反切)徒堅
Web-Yunzi (Guangyun) : /田/
Total Strokes : 5
= UCS : U+7530 (30000)
= ADOBE JAPAN1-0 : 3134
= JIS X0208 : 0x4544 (17732) <37-36>
= GB2312 : 0x4C6F (19567) <44-79>
= KS X1001 : 0x6F23 (28451) <79-03>
= CNS11643-1 : 0x4670 (18032) <38-80>
= JIS X0213-1 : 0x4544 (17732) <37-36>
= Big5 : 0xA5D0 (42448)
= GT : 27902
= GT K : 0981
= GT PJ-1 : 0x4544 (17732) <37-36>
= DAIKANWA : 21723
= DAIJITEN : 7478
= SHINJIGEN : 5019
←denotational@component : u7530 u7531 u9fb1
←denotational@usage : DJT-07478
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a017b021HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)徒堅切。土也、地也。《說文》云:陳也、樹穀曰田象四口、十阡陌之制也。《易》曰:見龍在田。王弼易通曰:龍處於地故曰田也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-335-0601HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
珍傳反。土也,冥也,陳也,獦也。 
HDIC-TSJ-784-0106HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(種田) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0185HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0519HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0454HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0774HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG014-1215HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0733HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0141HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG019-1144HNG:開成石經周易
HNG029-0519HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0849HNG:通典卷一
HNG026-0762HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0110HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1220HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0913HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG056-1055HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG060-0209HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0136HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG033-0817HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0807HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0800HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0730HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0830HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG062-0331HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG041-0871HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0848HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0839HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0810HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG046-0087HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
→HNG@MISC :
HNG049-0438HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0152HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-47703汲古閣本説文解字
→compat :
→radical :
→subsumptive : DJT-07478
HNG003-0185HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0519HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0454HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0774HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG014-1215HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0733HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0141HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG049-0438HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0152HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG019-1144HNG:開成石經周易
HNG029-0519HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0849HNG:通典卷一
HNG026-0762HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0110HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1220HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0913HNG:後漢書光武帝紀
HNG056-1055HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG060-0209HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0136HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG062-0331HNG:大般若經卷八十(春日版)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 竹田 田賦 方田 桑田 方田均稅法 農田 藉田 田粮 田宅 土田 覈田 田野 均田 王田 田里 田家 田器 屯田 田租 乘田 私田 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Mon Oct 17 2022 on chise-backend