u7528 →denotational


u7528

Ideographic Radical : 部 (R101)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)余共
Web-Yunzi (Guangyun) : /用/
Total Strokes : 5
= UCS : U+7528 (29992)
←denotational : u7528
←denotational@usage : DJT-07469
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_069_B61HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
俞共反。通也,得也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b067a101HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)余共切。《說文》云:可施行也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-733-0701HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
去:可施行也。字從卜從中。言卜中通理可施而用之也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0662HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0131HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0113HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0773HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0401HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0689HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG010-0115HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG014-0456HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0732HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0350HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0490HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1081HNG:開成石經論語
HNG019-1134HNG:開成石經周易
HNG017-0406HNG:開成石經孝經
HNG025-0298HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0513HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0848HNG:通典卷一
HNG026-0985aHNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG026-0985bHNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0357HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0953aHNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG028-0953bHNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1211HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0249HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG055-0125HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1048HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0347HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0408HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG060-0626HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0329HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0492HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0467HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG038-0799HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0729HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0351HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG068-0636HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0870HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0847HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0837HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG047-0471HNG:初麗瑜5
HNG048-0086HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG022-0511HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0437HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0651HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0149HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0147HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-1147
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-10019汲古閣本説文解字
→ancient : 𤰆
→compat :
→radical :
→denotational : GT-27874 u7528-var-004
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 器用 器用 借用 保用 用鬻 利用 敍用 克用 珍用 信用 召用 選用 寵用 峻用 尊用 財用 服用 通用 遵用 采用 收用 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Mon Oct 17 2022 on chise-backend