aj1-01318

Abstract Glyph (IWDS-1) : <<壬/王/𡈼>/<玉/王>>
Composition :
Daijiten Pages : 1478 1479
Ideographic Radical : 部 (R096)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)禹方
Web-Yunzi (Guangyun) : /王/
Total Strokes : 4
= UCS : U+738B (29579)
= ADOBE JAPAN1-0 : 1318
= JIS X0208 : 0x3226 (12838) <18-06>
= GB2312 : 0x4D75 (19829) <45-85>
= KS X1001 : 0x685D (26717) <72-61>
= CNS11643-1 : 0x455E (17758) <37-62>
= JIS X0213-1 : 0x3226 (12838) <18-06>
= Big5 : 0xA4FD (42237)
= GT : 26655
= GT K : 0401
= GT PJ-1 : 0x3226 (12838) <18-06>
= DAIKANWA : 20823
= DAIJITEN : 7262
= SHINJIGEN : 4870
←denotational@component : u58ec u7389
←denotational@usage : DJT-07262
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-1_021_B22HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
禹方反。往也,大也,君也,姓也,威也。〔𠙻:同上。〕
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a008a041HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)禹方切。《說文》云:天下所歸往也。董仲舒曰:古之造文者三畫而連其中謂之王、三者天地人也、而參通之者王也。孔子曰:一貫三爲王。《蔡邕・獨斷》云:皇子爲王。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-328-0303HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
正:于方反。平:往也,君也,大也。借:于救反。去。 
HDIC-TSJ-456-0604HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(王不留行) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0655HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0511HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0447HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0765HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0394HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0683HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0460HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0111HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0465HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0431HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0570HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1209HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0339HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0724HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0347HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0487HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1075HNG:開成石經論語
HNG019-1125HNG:開成石經周易
HNG017-0402HNG:開成石經孝經
HNG025-0296HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0509HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0843HNG:通典卷一
HNG026-0210HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0353HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0660HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1207HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0907HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0379HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0441HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-1044HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0344HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0406HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0346HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0622HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0486HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0462HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0814HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0803HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0792HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0718HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0826HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG068-0631HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0857HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0834HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0824HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0807HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0381HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0378HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0465HNG:初麗瑜5
HNG048-0394HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0062HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG049-0431HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0639HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0609HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0610HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-0161
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-00601汲古閣本説文解字
→Small-Seal@tenrei-bansho-meigi :
HDIC-KTBS-T1_021_B22Seal-script of HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
→ancient : 𠙻
→ancient@shuowen :
SW-JIGUGE5-00602汲古閣本説文解字
→formed@component/connect-right :
→interchangeable : GT-12685
→same@ucs : 王
→subsumptive : CNS1-455E &SJG2-4871;
HNG003-0655HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0511HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0447HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0765HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0394HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0683HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0460HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0465HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0570HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1209HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0339HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0724HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0347HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0487HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG009-0062HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG049-0431HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0639HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0609HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-1125HNG:開成石經周易
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 王子 儀王友 王業 君王 霸王 王門 郡王 國王 杜王 統軍順國王 武成王 梁王 潞王 天皇王 襄王 晉王 光王 頴王 王璠 王號 忠武王 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Tue Apr 16 2024 on chise-backend