aj1-01732

Abstract Glyph (IWDS-1) : <<壬/王/𡈼>/<玉/王>>
Composition :
Ideographic Radical : 部 (R096)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)魚録
Web-Yunzi (Guangyun) : /玉/
Total Strokes : 5
= UCS : U+7389 (29577)
= ADOBE JAPAN1-0 : 1732
= JIS X0208 : 0x364C (13900) <22-44>
= GB2312 : 0x5371 (21361) <51-81>
= KS X1001 : 0x682C (26668) <72-12>
= CNS11643-1 : 0x4669 (18025) <38-73>
= JIS X0213-1 : 0x364C (13900) <22-44>
= Big5 : 0xA5C9 (42441)
= GT : 26661
= GT K : 0915
= GT PJ-1 : 0x364C (13900) <22-44>
= DAIKANWA : 20821
= DAIJITEN : 7261
= SHINJIGEN : 4873
←denotational@component : u7389
←denotational@usage : DJT-07261
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-1_021_B41HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
魚録反。〔玉β:古文。〕〔𤣪:古文。〕
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a008a081HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)魚録切。《禮記》曰:君子比德於玉焉、温潤而澤仁也、縝密以栗知也、廉而不劌義也、垂之如隊禮也、叩之其聲清越而長其終詘然樂也、瑕不揜瑜、瑜不揜瑕、忠也、孚筠旁達信也、氣如白虹天也、精神見于山川地也、圭璋特達德也、故君子貴之也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-32-0303HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(玉兔) 
HDIC-TSJ-329-0202HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(玉β玉) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0174HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG014-1208HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0068HNG:花嚴經卷八(守屋本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1074HNG:開成石經論語
HNG019-1126HNG:開成石經周易
HNG024-0844HNG:通典卷一
HNG030-1205HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
→HNG@JP/manuscript :
HNG055-0436HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0314HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG060-0207HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG038-0791HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0719HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
→HNG@JP/printed :
HNG041-0858HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0837HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0826HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0382HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
→Oracle-Bones : ZOB-0171
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-00605汲古閣本説文解字
→ancient : 𤣪 MJ040932
→ancient@shuowen :
SW-JIGUGE5-00700汲古閣本説文解字
→compat :
→formed : MJ040932
→formed@component/connect-right : 𤣩
→original : UU+2F929
→radical :
→subsumptive : CNS1-4669
HNG018-1074HNG:開成石經論語
HNG003-0174HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG014-1208HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0068HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG019-1126HNG:開成石經周易
HNG024-0844HNG:通典卷一
HNG030-1205HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG055-0436HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0314HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG060-0207HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG038-0791HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0719HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG041-0858HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0837HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0826HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG044-0382HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 子玉 龜玉 玉清神霄宮 玉帛 玉淸昭應宮 常玉 懷玉 玉册 叔玉 玉屑 玉堂璧門 寳玉 玉杯 玉環 冠玉 玉佩 玉斗 玉玦 白玉 珠玉 玉工 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Aug 3 2022 on chise-backend