u725b →denotational


aj1-01671

Ideographic Radical : 部 (R093)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)魚留
Total Strokes : 4
= UCS : U+725B (29275)
= ADOBE JAPAN1-0 : 1671
= JIS X0208 : 0x356D (13677) <21-77>
= GB2312 : 0x4523 (17699) <37-03>
= KS X1001 : 0x695A (26970) <73-58>
= CNS11643-1 : 0x455C (17756) <37-60>
= JIS X0213-1 : 0x356D (13677) <21-77>
= Big5 : 0xA4FB (42235)
= GT : 25578
= GT K : 0410
= GT PJ-1 : 0x356D (13677) <21-77>
= DAIKANWA : 19922
= DAIJITEN : 7072
= SHINJIGEN : 4733
←denotational : u725b
←denotational@usage : DJT-07072
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-6_034_B61HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
魚周反。天牲也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-c025a011HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)魚留切。大牲也、黄帝服牛乘馬。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-270-0201HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
魚固語求二反。平:件也,元頭也。 
HDIC-TSJ-272-0505HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(牛髈) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0645HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG001-0108HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0760HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG010-0105HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0117HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG078-0337HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0133HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1062HNG:開成石經論語
HNG019-1108HNG:開成石經周易
HNG024-0833HNG:通典卷一
HNG026-0752HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG030-1192HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0895HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG077-0334HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG033-0250HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0243HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG036-0242HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG068-0161HNG:守屋本藥師功徳經
HNG037-0239HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@MISC :
HNG049-0079HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0144HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0141HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0133HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-0293
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-03412汲古閣本説文解字
→compat :
→formed@component/connect-below :
→formed@component/connect-right :
→radical :
→subsumptive : CNS1-455C
HNG003-0645HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG001-0108HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0760HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG012-0117HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG078-0337HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0133HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG049-0079HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0144HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0141HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-1108HNG:開成石經周易
HNG024-0833HNG:通典卷一
HNG026-0752HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG030-1192HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0895HNG:後漢書光武帝紀
HNG074-0133HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
HNG077-0334HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG068-0161HNG:守屋本藥師功徳經
HNG033-0250HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0243HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG036-0242HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 牛山 牛馬 牡牛 牛稚 牛酒 旄牛 牛羊 飯牛 牛尾
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Aug 3 2022 on ruimoku-backend