aj1-03541

Daijiten Pages : 1443
Ideographic Radical : 部 (R088)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)符府 (反切)扶甫
Web-Yunzi (Guangyun) : /父/
Total Strokes : 4
= UCS : U+7236 (29238)
= ADOBE JAPAN1-0 : 3541
= JIS X0208 : 0x4963 (18787) <41-67>
= GB2312 : 0x3838 (14392) <24-24>
= KS X1001 : 0x5D2B (23851) <61-11>
= CNS11643-1 : 0x4558 (17752) <37-56>
= JIS X0213-1 : 0x4963 (18787) <41-67>
= Big5 : 0xA4F7 (42231)
= GT : 25337
= GT PJ-1 : 0x4963 (18787) <41-67>
= DAIKANWA : 19721
= DAIJITEN : 7035
←denotational@usage : DJT-07035
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-1_067_A41HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
扶甫反。至尊也,短也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a031a031HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)扶甫切。《易》曰:有夫婦、然後有父子。《説文》云:父矩也。家長率敎者也。
HDIC-SYP-a065a055HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)符府切。《說文》云:矩也。家長率教者也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-90-0101HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
夫甫反。上:至尊也,短以度教者也,謂老爲父也。 
HDIC-TSJ-90-0406HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(阿父) 
HDIC-TSJ-90-0409HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(外祖父) 
HDIC-TSJ-90-0508HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(継父) 
HDIC-TSJ-90-0604HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(従父) 
HDIC-TSJ-90-0702HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(伯父) 
HDIC-TSJ-91-0605HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(二等者祖父母) 
HDIC-TSJ-91-0705HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(夫方父母妻妾姪孫子婦) 
HDIC-TSJ-91-0808HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(従父兄弟) 
HDIC-TSJ-92-0203HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(四等者祖父祖母之父母従祖々(祖)父姑) 
HDIC-TSJ-92-0209HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(従祖伯叔父) 
HDIC-TSJ-92-0307HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(外祖父母) 
HDIC-TSJ-92-0402HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(従父兄子) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0642HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0505HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0439HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0197HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0387HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG010-0482HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0460HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0427HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0564HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0430HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0714HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0132HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1059HNG:開成石經論語
HNG019-1104HNG:開成石經周易
HNG017-0400HNG:開成石經孝經
HNG024-0832HNG:通典卷一
HNG030-0332HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0893HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0375HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG056-1033HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG057-0092HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG064-0131HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0110HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0805HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0793HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0776HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0713HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0816HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG068-0624HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0847HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0825HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0804HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0799HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG047-0457HNG:初麗瑜5
→HNG@MISC :
HNG022-0497HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG073-0602HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0132HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-0915
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-09011汲古閣本説文解字
→compat :
→radical :
→subsumptive : GT-25336
HNG010-0482HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG011-0427HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG018-1059HNG:開成石經論語
CNS1-4558
HNG003-0642HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0505HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0439HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0197HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0387HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG012-0460HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0564HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0430HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0714HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0132HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG022-0497HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG073-0602HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-1104HNG:開成石經周易
HNG017-0400HNG:開成石經孝經
HNG024-0832HNG:通典卷一
HNG030-0332HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 父城 石父 仲父 父黨 伯父 族父 尙父 尚父 君父 父族 諸父 諸父 祖父 主父 貢父 亞父 季父 單父 父老 父兄 行父 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Aug 3 2022 on chise-backend