aj1-01360

Daijiten Pages : 1405 1406
Ideographic Radical : 部 (R086)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)呼果
Web-Yunzi (Guangyun) : /火/
Total Strokes : 4
= UCS : U+706B (28779)
= ADOBE JAPAN1-0 : 1360
= JIS X0208 : 0x3250 (12880) <18-48>
= GB2312 : 0x3B70 (15216) <27-80>
= KS X1001 : 0x7B7D (31613) <91-93>
= CNS11643-1 : 0x4556 (17750) <37-54>
= JIS X0213-1 : 0x3250 (12880) <18-48>
= Big5 : 0xA4F5 (42229)
= GT : 24152
= GT K : 0404
= GT PJ-1 : 0x3250 (12880) <18-48>
= DAIKANWA : 18850
= DAIJITEN : 6776
= SHINJIGEN : 4550
←denotational@component : u706b
←denotational@usage : DJT-06776
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_135_A21HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
呼果反。離為火,化也,𤈦也,燬也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-c006a051HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)呼果切。𤈦也、燧人造火於前黄帝爲食於後也、火者化也、隨也陽氣用事萬物變隨也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-51-0201HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
呼果反。燬火也,王堂如燬也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0633HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0122HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG005-0748HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0375HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0151HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG010-0103HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0452HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0559HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1191HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0170HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0224HNG:開成石經論語
HNG019-1093HNG:開成石經周易
HNG026-0741HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0644HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1186HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0884HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0367HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0167HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG056-0298HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG060-0614HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0315HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0473HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0454HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0241HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0235HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0769HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0698HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0233HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG062-0321HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0621HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0832HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0811HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0815HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0231HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG047-0452HNG:初麗瑜5
→HNG@MISC :
HNG049-0420HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0618HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG074-0598HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-2746
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-34505汲古閣本説文解字
→circled :
→compat :
→formed@component : GT-K00803
→formed@component/connect-above :
→formed@component/connect-right : GT-K00405
→radical :
→s/active :
→subsumptive : u706b-k CNS1-4556
HNG010-0103HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG018-0224HNG:開成石經論語
HNG003-0633HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0122HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG005-0748HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0375HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0151HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG012-0452HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0559HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1191HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0170HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG049-0420HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0618HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG019-1093HNG:開成石經周易
HNG026-0741HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0644HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1186HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0884HNG:後漢書光武帝紀
HNG074-0598HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
...
→denotational : GT-K00405
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 火拔 火患 失火 水火
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Fri Dec 8 2023 on chise-backend