u6e6f

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿰・⿺>氵<⿱・⿸>u4e14⿹勹<⿰・⿺>丿丿
Ideographic Radical : 部 (R085)
Ideographic Structure :
Sound@Fanqie : (反切)他郎
Web-Yunzi (Guangyun) : /湯/
= UCS : U+6E6F (28271)
←denotational@usage : DJT-06381
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_096_B62HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
他郎反。沸水也,煸也,熱水也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b075a091HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)他郎切。熱水也。又始陽切。湯湯水盛。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-346-0505HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
正:土郎反。平:殷王名,沐浴也,熱水也,大流皃。借:土朗反。蕩也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG002-0496HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG005-0183HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0372HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG010-0098HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG014-1179HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0163HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1045HNG:開成石經論語
HNG019-0175HNG:開成石經周易
HNG024-0816HNG:通典卷一
HNG026-0708HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG030-0300HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
→HNG@JP/manuscript :
HNG056-0282HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG038-0734HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0663HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
→HNG@JP/printed :
HNG041-0797HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0797HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0786HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
→HNG@MISC :
HNG074-0129HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-38722汲古閣本説文解字
→denotational : GT-22840
HNG010-0098HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 殷湯 湯沐 成湯
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Sep 22 2022 on chise-backend