aj1-02255

Ideographic Radical : 部 (R085)
Ideographic Strokes : 5
Ideographic Structure :
Sound@Fanqie : (反切)除之 (反切)除冀
Total Strokes : 8
= UCS : U+6CBB (27835)
= ADOBE JAPAN1-0 : 2255
= JIS X0208 : 0x3C23 (15395) <28-03>
= GB2312 : 0x564E (22094) <54-46>
= KS X1001 : 0x763D (30269) <86-29>
= CNS11643-1 : 0x4E59 (20057) <46-57>
= JIS X0213-1 : 0x3C23 (15395) <28-03>
= Big5 : 0xAA76 (43638)
= GT : 22083
= GT K : 3728
= GT PJ-1 : 0x3C23 (15395) <28-03>
= DAIKANWA : 17256
= DAIJITEN : 6055
= SHINJIGEN : 4137
←denotational@usage : DJT-06055
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_085_A31HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
除飢反。修也,理也,故也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b074a064HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)除之(反切)除冀二切。水。出曲城縣陽曲山。又修治也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-342-0501HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
正:直基反。平:謂脩理也,故也,正也。借:直吏反。去:玫也,訓也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0617HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0481HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG005-0182HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0077HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0143HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG010-0459HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG015-0058HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0162HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1027HNG:開成石經論語
HNG019-1058HNG:開成石經周易
HNG017-0393HNG:開成石經孝經
HNG025-0276HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0490HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0808HNG:通典卷一
HNG026-0722HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0622HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG031-0223HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG056-1019HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG064-0459HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG033-0784HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0773HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0735HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0683HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0792HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0047HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG041-0818HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0808HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0788HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0775HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0061HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG048-0366HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG022-0475HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0411HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0595HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-37716汲古閣本説文解字
→ancient : 𦠋
→construed@chu : GT-35246
→subsumptive : CNS1-4E59
HNG018-1027HNG:開成石經論語
HNG010-0459HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG003-0617HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0481HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG005-0182HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0077HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0143HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG015-0058HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0162HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG022-0475HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0411HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0595HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG019-1058HNG:開成石經周易
HNG017-0393HNG:開成石經孝經
HNG025-0276HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0490HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0808HNG:通典卷一
HNG026-0722HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0622HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG031-0223HNG:後漢書光武帝紀
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 治朝 善治 資治通鑒 推治 治安 治定 自治 治體 治理 治産 治中 治道 繕治 治藏 治行 治亂 治粟内史 畊治 治書侍御史 治粟都尉 糾治 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Sep 22 2022 on ruimoku-backend