aj1-02961

Ideographic Radical : 部 (R085)
Ideographic Strokes : 3
Ideographic Structure :
Sound@Fanqie : (反切)除知
Total Strokes : 6
= UCS : U+6C60 (27744)
= ADOBE JAPAN1-0 : 2961
= JIS X0208 : 0x4353 (17235) <35-51>
= GB2312 : 0x3358 (13144) <19-56>
= KS X1001 : 0x722E (29230) <82-14>
= CNS11643-1 : 0x4841 (18497) <40-33>
= JIS X0213-1 : 0x4353 (17235) <35-51>
= Big5 : 0xA6C0 (42688)
= GT : 21935
= GT K : 1668
= GT PJ-1 : 0x4353 (17235) <35-51>
= DAIKANWA : 17141
= DAIJITEN : 5986
= SHINJIGEN : 4070
←denotational@usage : DJT-05986
←formed :
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_080_B62HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
除知反。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b070b095HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)除知切。渟水。又差池也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-345-0604HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
正:達河反。滂池江濊也。借:除知反。平。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0141HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0116HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG006-0356HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG010-0475HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0437HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0076HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0122HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1152HNG:漢書楊雄傳(上野本)
→HNG@CN/printed :
HNG024-0818HNG:通典卷一
HNG030-0306HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
→HNG@JP/manuscript :
HNG056-1025HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG033-0782HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0771HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG036-0790HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG037-0773HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@MISC :
HNG022-0085HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG072-0590HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0573HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0121HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→subsumptive : u6c60-k CNS1-4841
HNG003-0141HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0116HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG006-0356HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG012-0437HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0122HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1152HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG022-0085HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG072-0590HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0573HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG024-0818HNG:通典卷一
HNG030-0306HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG074-0121HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
HNG056-1025HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG033-0782HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0771HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG036-0790HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
HNG037-0773HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 城池 塘池 百草池 鹽池 潢池 太液池 昆明池 滈池 城池 陂池 䑓池 臺池
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sat Jan 21 2023 on ruimoku-backend