aj1-03274

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿰・⿺>氵女
Ideographic Radical : 部 (R085)
Ideographic Strokes : 3
Ideographic Structure :
Sound@Fanqie : (反切)如與
Web-Yunzi (Guangyun) : /汝/
Total Strokes : 6
= UCS : U+6C5D (27741)
= ADOBE JAPAN1-0 : 3274
= JIS X0208 : 0x4672 (18034) <38-82>
= GB2312 : 0x486A (18538) <40-74>
= KS X1001 : 0x6623 (26147) <70-03>
= CNS11643-1 : 0x483D (18493) <40-29>
= JIS X0213-1 : 0x4672 (18034) <38-82>
= Big5 : 0xA6BC (42684)
= GT : 21926
= GT K : 1676
= GT PJ-1 : 0x4672 (18034) <38-82>
= DAIKANWA : 17138
= DAIJITEN : 5983
= SHINJIGEN : 4068
←denotational@usage : DJT-05983
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_082_A31HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
如舉反。尔也,黏也,女也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b073a091HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)如與切。《山海經》:汝水。出天恩山。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-362-0401HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
乍与恥餘二反。上:乱也,如也,若也,尓也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0613HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG001-0428HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0714HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0355HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG008-0430HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0460HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0436HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0412HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0538HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG016-0687HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0317HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0463HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG017-0391HNG:開成石經孝經
HNG029-0498HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG027-0331HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0630HNG:華嚴孔目(高山寺本)
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0362HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0426HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0285HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0319HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0091HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0074HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0597HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0089HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0124HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG038-0737HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0665HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
→HNG@JP/printed :
HNG068-0603HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0799HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0809HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0783HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG048-0363HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0270HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0471HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0402HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0589HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0572HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0579HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-37415汲古閣本説文解字
→subsumptive : u6c5d-k CNS1-483D
HNG003-0613HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG001-0428HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0714HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0355HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG008-0430HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0436HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0538HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG016-0687HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0317HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0463HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG009-0270HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0471HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0402HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0589HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0572HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG017-0391HNG:開成石經孝經
HNG029-0498HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG027-0331HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0630HNG:華嚴孔目(高山寺本)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 汝南 汝州 汝寧 汝寧府
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Jun 22 2022 on chise-backend