u6c34 →denotational


aj1-02603

Daijiten Pages : 1278
Ideographic Radical : 部 (R085)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)尸癸
Web-Yunzi (Guangyun) : /水/
Total Strokes : 4
= UCS : U+6C34 (27700)
= ADOBE JAPAN1-0 : 2603
= JIS X0208 : 0x3F65 (16229) <31-69>
= GB2312 : 0x4B2E (19246) <43-14>
= KS X1001 : 0x6229 (25129) <66-09>
= CNS11643-1 : 0x4555 (17749) <37-53>
= JIS X0213-1 : 0x3F65 (16229) <31-69>
= Big5 : 0xA4F4 (42228)
= GT : 21883
= GT K : 0453
= GT PJ-1 : 0x3F65 (16229) <31-69>
= DAIKANWA : 17083
= DAIJITEN : 5952
= SHINJIGEN : 4049
←denotational : u6c34
←denotational@usage : DJT-05952
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_080_B11HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
尸癸反。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b070b071HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)尸癸切。流津也。《禮記》曰:水曰清滌。《儀禮》所謂玄酒也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-338-0201HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
尸鬼反。上:潤下也,淮也。 
HDIC-TSJ-418-0106HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(又房水) 
HDIC-TSJ-763-0505HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(水窓) 
HDIC-TSJ-786-0105HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(水松) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0610HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG005-0719HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0352HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0643HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0428HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0455HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0434HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0082HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0536HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1149HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0315HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0684HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0314HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1018HNG:開成石經論語
HNG019-1086HNG:開成石經周易
HNG029-0109HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0802HNG:通典卷一
HNG026-0713HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0636HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1149HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0882HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0355HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0128HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG055-0424HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0997HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0316HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG060-0181HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0309HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG066-0438HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0777HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0766HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0747HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0662HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0785HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG062-0313HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0605HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0796HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0777HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0773HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0768HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0354HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG047-0434HNG:初麗瑜5
HNG048-0074HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG022-0468HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0398HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0586HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0570HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0119HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-37105汲古閣本説文解字
→circled :
→compat :
→formed@component/connect-above :
→formed@component/connect-right :
→radical :
→subsumptive : CNS1-4555
HNG011-0082HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG010-0455HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG018-1018HNG:開成石經論語
HNG003-0610HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG005-0719HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0352HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0643HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0428HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0434HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0536HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1149HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0315HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0684HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0314HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG022-0468HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0398HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0586HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0570HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-1086HNG:開成石經周易
HNG029-0109HNG:神足變化經(開元寺版)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 水經注 水草 水邊 水軍 黒水靺鞨 水利 水石 若水 氾水 水旱 戲水 鴨緑水 遼水 大水 渭水 水災 水衡都尉 水戰 沫若水 遯水 官渡水 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Fri Dec 8 2023 on chise-backend