u6c11 →denotational


aj1-03773

Ideographic Radical : 部 (R083)
Ideographic Strokes : 1
Sound@Fanqie : (反切)彌申
Total Strokes : 5
= UCS : U+6C11 (27665)
= ADOBE JAPAN1-0 : 3773
= JIS X0208 : 0x4C31 (19505) <44-17>
= GB2312 : 0x4371 (17265) <35-81>
= KS X1001 : 0x5A45 (23109) <58-37>
= CNS11643-1 : 0x4661 (18017) <38-65>
= JIS X0213-1 : 0x4C31 (19505) <44-17>
= Big5 : 0xA5C1 (42433)
= GT : 21804
= GT K : 1008
= GT PJ-1 : 0x4C31 (19505) <44-17>
= DAIKANWA : 17028
= DAIJITEN : 5935
= SHINJIGEN : 4039
←denotational : u6c11
←denotational@usage : DJT-05935
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-1_067_B31HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
弭申反。宜也,眠也,眼也。古𠘽。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a031b011HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)彌申切。《説文》云:衆氓也。《書》曰:民非主罔事、主非民罔使。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-732-0704HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
眼也,冥也,謂无所知也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG002-0107HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0416HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0712HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0075HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0140HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG012-0433HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0404HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0779aHNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG013-0779bHNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1527aHNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG014-1527bHNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG071-0460HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1016HNG:開成石經論語
HNG019-1052HNG:開成石經周易
HNG017-0386HNG:開成石經孝經
HNG029-0697aHNG:神足變化經(開元寺版)
HNG029-0697bHNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-1129aHNG:通典卷一
HNG024-1129bHNG:通典卷一
HNG026-0703HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG030-0286HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0857HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG056-0994HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG060-0592HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0085HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0121HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG033-0775HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0764HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0731HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0660HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-1085aHNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
HNG036-1085bHNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG041-0794HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0773HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0752HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0766HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@MISC :
HNG049-0392HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-43800汲古閣本説文解字
→ancient : CNS6-2625
→avoiding-taboo :
HNG018-1016HNG:開成石經論語
→formed :
HNG018-1016HNG:開成石經論語
→identical@component :
→subsumptive : CNS1-4661
HNG002-0107HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0416HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0712HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0075HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0140HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG012-0433HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0779aHNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG013-0779bHNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1527aHNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG014-1527bHNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG071-0460HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG049-0392HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG019-1052HNG:開成石經周易
HNG017-0386HNG:開成石經孝經
HNG029-0697aHNG:神足變化經(開元寺版)
HNG029-0697bHNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-1129aHNG:通典卷一
HNG024-1129bHNG:通典卷一
HNG026-0703HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG030-0286HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
...
→denotational :
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 民人 牧民 民力 軍民 貧民 饑民 流民 都民 民主 士民 生民 臣民 世民 民閒 民臣 冤民 小民 吏民 良民 亂民 富民侯 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Mar 19 2023 on ruimoku-backend