aj1-02223

Daijiten Pages : 1269
Ideographic Radical : 部 (R083)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)承紙
Web-Yunzi (Guangyun) : /氏/
Total Strokes : 4
= UCS : U+6C0F (27663)
= ADOBE JAPAN1-0 : 2223
= JIS X0208 : 0x3B61 (15201) <27-65>
= GB2312 : 0x4A4F (19023) <42-47>
= KS X1001 : 0x642B (25643) <68-11>
= CNS11643-1 : 0x4554 (17748) <37-52>
= JIS X0213-1 : 0x3B61 (15201) <27-65>
= Big5 : 0xA4F3 (42227)
= GT : 21801
= GT K : 0441
= GT PJ-1 : 0x3B61 (15201) <27-65>
= DAIKANWA : 17026
= DAIJITEN : 5932
= SHINJIGEN : 4037
←denotational@usage : DJT-05932
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_151_A31HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
都礼反。坁字。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-c011b061HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)承紙切。巴蜀謂山岸欲墮曰氏、崩聲也。又姓氏。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-737-0204HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
承紙反,子盈反。縣名。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG014-1147HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG071-0650aHNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG071-0650bHNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1015HNG:開成石經論語
HNG019-1051HNG:開成石經周易
HNG024-0188HNG:通典卷一
HNG030-1141HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0856HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG056-0995HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG033-0774HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0763HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0176HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-2042HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0783HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG041-0182HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0184HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0181HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0765HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-43902汲古閣本説文解字
→compat :
→formed : 𫞕
→interchangeable : GT-17511
→radical :
→same : 𠂩
→subsumptive : DJT-05932
HNG014-1147HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG071-0650aHNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG071-0650bHNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG019-1051HNG:開成石經周易
HNG024-0188HNG:通典卷一
HNG030-1141HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0856HNG:後漢書光武帝紀
HNG056-0995HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG033-0774HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0763HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0176HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-2042HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0783HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
HNG041-0182HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0184HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0181HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0765HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 雍氏 晏氏齊記 呂氏春秋 姓氏 左氏傳 緱氏 吕氏春秋
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Mar 19 2023 on chise-backend