u6bd4

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿰・⿺>A-IWDSU+4e03A-IWDSU+4e03
Ideographic Radical : 部 (R081)
Ideographic Strokes : 0
Ideographic Structure : J97-5238J97-5238
Sound@Fanqie : (反切)脾至 (反切)必以
Sound@Ja/On/Go : "bi" "biti"
Sound@Ja/On/Kan : "hi" "hitu"
Web-Yunzi (Guangyun) : /比/
Total Strokes : 4
= UCS : U+6BD4 (27604)
←denotational@component : A-IWDSU+6bd4
←denotational@usage : DJT-05841
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-6_166_B21HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
俾似反。同心也,教也,近也,周也,吉也,輔也,親也,俌也,伐(代)也,密也,櫛也,輩也,樂也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-c067b011HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)必以切。也、也、也、也。(反切)脾至切。也、也、也、阿黨也、也、也。又歩之毗吉必至三切。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-728-0403HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
上:校也,近也,吉也,輔也,親也,密也,櫛輩也,例也,併也,俌也。四聲。[_]一反。入:次也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0137HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0478HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG005-0710HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0073HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0630HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0427HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0454HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0431HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0403HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0534HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1146HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG078-0307HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0458HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1014HNG:開成石經論語
HNG019-1050HNG:開成石經周易
HNG029-0483HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0801HNG:通典卷一
HNG026-0702HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0328HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0604HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1140HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0855HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0354HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0412HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0992HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0309HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0389HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0331HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0590HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0084HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG066-0436HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0772HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0761HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0728HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0657HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0781HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG041-0792HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0771HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0754HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0763HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG046-0344HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
→HNG@MISC :
HNG022-0465HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0390HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0582HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0567HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0577HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-2363
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-27508汲古閣本説文解字
→ancient :
→compat :
→radical :
→denotational : GT-21460
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 伯比 相比 比校 比數 比干 倫比 比周 比例
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Tue Apr 16 2024 on chise-backend