u6bcb →denotational


aj1-03644

Abstract Glyph (IWDS-1) : <<毌/田>/<毋/毌/母>>
Ideographic Radical : 部 (R080)
Ideographic Strokes : 1
Sound@Ja/Kun : "haha"
Sound@Ja/On/Go/P1 : "mo"
Sound@Ja/On/Go/P2 : "mo"
Sound@Ja/On/Go/P3 : "mo"
Sound@Ja/On/Go/P4 : "mu"
Sound@Ja/On/Kan/P1 : "bou"
Sound@Ja/On/Kan/P1*sources : shinjigen@1ed 大漢和辞典
Sound@Ja/On/Kan/P2 : "bo"
Sound@Ja/On/Kan/P3 : "bo"
Sound@Ja/On/Kan/P4 : "bou"
Sound@Ja/On/Prevalent/Daikanwa : "mo"
Sound@Ja/On/Prevalent/Shinjigen : "bo"
Web-Yunzi (Guangyun) : /母/
Total Strokes : 5
= UCS : U+6BCD (27597)
= ADOBE JAPAN1-0 : 3644
= JIS X0208 : 0x4A6C (19052) <42-76>
= GB2312 : 0x4438 (17464) <36-24>
= KS X1001 : 0x593D (22845) <57-29>
= CNS11643-1 : 0x4660 (18016) <38-64>
= JIS X0213-1 : 0x4A6C (19052) <42-76>
= Big5 : 0xA5C0 (42432)
= GT : 21438
= GT K : 1051
= GT PJ-1 : 0x4A6C (19052) <42-76>
= DAIKANWA : 16723
= DAIJITEN : 5834
= SHINJIGEN : 4008
←denotational : u6bcb
←denotational@usage : DJT-05834
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-1_070_A31HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
莫后反。牧也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-90-0606HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(従母) 
HDIC-TSJ-90-0708HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(嫡母) 
HDIC-TSJ-91-0402HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(従母) 
HDIC-TSJ-91-0606HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(二等者祖父母) 
HDIC-TSJ-91-0608HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(嫡母) 
HDIC-TSJ-91-0706HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(夫方父母妻妾姪孫子婦) 
HDIC-TSJ-91-0801HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(三等者曾祖母父) 
HDIC-TSJ-92-0308HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(外祖父母) 
HDIC-TSJ-457-0406HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(貝母) 
HDIC-TSJ-459-0104HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(母泉) 
HDIC-TSJ-730-0207HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
王員反。上。正:莫后反。父母也,收也,莫也,止也,莫母也,從女象懷子形也,本也,模也,象也,无也。今為无字。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0608HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0477HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0414HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0708HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0349HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG012-0100HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0075HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0532aHNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG013-0532bHNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0352HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0682HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0118HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-1012HNG:開成石經論語
HNG019-1049HNG:開成石經周易
HNG017-0385HNG:開成石經孝經
HNG029-0103HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0187HNG:通典卷一
HNG026-0168HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0088HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1139HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0854HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0353HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0107HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0990HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG060-0165HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0305HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG066-0092HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0769HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0758HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0726HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0655HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0778HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG068-0592HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0790HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0770HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0756HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0760HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG047-0422HNG:初麗瑜5
→HNG@MISC :
HNG022-0463HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG073-0566HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0116HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-43002汲古閣本説文解字
→compat :
→formed :
HNG011-0075HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
→formed@component : u6bcd-itaiji-004
→identical@component :
→subsumptive : CNS1-4660
HNG018-1012HNG:開成石經論語
HNG003-0608HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0477HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0414HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0708HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0349HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG012-0100HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0532aHNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG013-0532bHNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0352HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0682HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0118HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG022-0463HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG073-0566HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-1049HNG:開成石經周易
HNG017-0385HNG:開成石經孝經
HNG029-0103HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0187HNG:通典卷一
HNG026-0168HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0088HNG:華嚴孔目(高山寺本)
...
→denotational :
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 綦母 從母 母子 同母弟 慈母 主母皇后 淳母 母族 文母 祖母 母后 堯母門 漂母 父母
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Sep 22 2022 on chise-backend