u696d

Abstract Glyph (IWDS-1) : CDP-8D6B䒑未
Ideographic Radical : 部 (R075)
Ideographic Structure : CDP-8D6B𦍎
Sound@Fanqie : (反切)魚劫
Web-Yunzi (Guangyun) : /業/
= UCS : U+696D (26989)
←Liwen :
←denotational@usage : DJT-05152
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-4_071_A31HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
魚劫反。危懼,次也,取也,大也,盛也,緒也,始,舍也,叙也,高大也,嚴也,敬也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b040a081HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)魚劫切。業業危懼也、高大也、動也。又大版。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-424-0201HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
及洽反。入:大也,敘也,產也,緒来。丁丁反。平:甘草也,似地黄也,落也。 
HDIC-TSJ-748-0405HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(業〻) 
HDIC-TSJ-784-0705HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(精𥹁粺□𥽘𦥶𦥬業毇) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0590HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0461HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0403HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0691HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0617HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0081HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0428HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG011-0389HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0114HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1130HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0306HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0663HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0443HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG019-1024HNG:開成石經周易
HNG017-0123HNG:開成石經孝經
HNG024-1127aHNG:通典卷一
HNG024-1127bHNG:通典卷一
HNG026-0155HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0321HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0589HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1104HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0835HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG055-0402HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0975HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG057-0383HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0324HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0579HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0441HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0421HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0303HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0046HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0574HNG:守屋本藥師功徳經
→HNG@KR :
HNG044-0333HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0331HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0401HNG:初麗瑜5
HNG048-0064HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0184HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0449HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0375HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0568HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0552HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0851aHNG:西夏版妙法蓮華經卷一
HNG074-0851bHNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-08007汲古閣本説文解字
→ancient : 𤑽
→ancient@shuowen :
SW-JIGUGE5-08008汲古閣本説文解字
→denotational : GT-19258 u696d-itaiji-003
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 王業 業行 承業 國子司業 嗣業 敬業 世業 大業 帝業 農業 産業 相業 創業 功業 業業 業次 基業
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Sep 22 2022 on chise-backend