u679c

Ideographic Radical : 部 (R075)
Ideographic Structure :
Sound@Fanqie : (反切)古禍
= UCS : U+679C (26524)
←denotational@component : u679c
←denotational@usage : DJT-04806
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-4_008_B62HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
古禍反。克也,遂也,定决也,濟也,信也,勝也,能也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b015b091HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)古禍切。木實也。又果敢也、信也、能也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-403-0603HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
古禍反。惣木實曰果,草實曰苽(蓏),勝也,克也,成也,能也,遂也,空也,煞敵也,决也,濟也,信也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0584HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0460HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0400HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0683HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0612HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG010-0091HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG013-0115HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG015-0300HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0660HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG070-0120HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0439HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0980HNG:開成石經論語
HNG019-1022HNG:開成石經周易
HNG025-0041HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0096HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0778HNG:通典卷一
HNG027-0318HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0585HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1116HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
→HNG@JP/manuscript :
HNG054-0125HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG055-0399HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0967HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0297HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0375HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0320HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0144HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0436HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0416HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0743HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0737HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0713HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0631HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0752HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0301HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0287HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0575HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0766HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0732HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0744HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0735HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0345HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG047-0409HNG:初麗瑜5
→HNG@MISC :
HNG009-0183HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0443HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0373HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0562HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0548HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0555HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-1664
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-18907汲古閣本説文解字
→denotational : GT-18440
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 果决 剛果 果斷 英果 果決 果毅都尉 果中 菜果
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Mar 19 2023 on ruimoku-backend