u672a →denotational


aj1-03760

Daijiten Pages : 1125
Ideographic Radical : 部 (R075)
Ideographic Strokes : 1
Sound@Fanqie : (反切)亡貴
Total Strokes : 5
= UCS : U+672A (26410)
= ADOBE JAPAN1-0 : 3760
= JIS X0208 : 0x4C24 (19492) <44-04>
= GB2312 : 0x4E34 (20020) <46-20>
= KS X1001 : 0x5A31 (23089) <58-17>
= CNS11643-1 : 0x465C (18012) <38-60>
= JIS X0213-1 : 0x4C24 (19492) <44-04>
= Big5 : 0xA5BC (42428)
= GT : 18349
= GT K : 1007
= GT PJ-1 : 0x4C24 (19492) <44-04>
= DAIKANWA : 14419
= DAIJITEN : 4711
= SHINJIGEN : 3460
←denotational : u672a
←denotational@usage : DJT-04711
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-6_183_A61HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
無畏反。五味也,不也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-c076b091HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)亡貴切。未味也、六月建也、未猶不也、未有不即有也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-24-0507HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(未次) 
HDIC-TSJ-731-0503HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
味也,昧也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0581HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0454HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0406HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0684HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0337HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0619HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0410HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0439HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0414HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0387HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0796HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1111HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0297HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0655HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0292HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG070-0119HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0436HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0974HNG:開成石經論語
HNG019-1026HNG:開成石經周易
HNG017-0124HNG:開成石經孝經
HNG025-0255HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0102HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0783HNG:通典卷一
HNG026-0688HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0322HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0578HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1120HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0828HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0337HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0395HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0978HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0295HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG060-0580HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0079HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0434HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0412HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0738HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0732HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0710HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0633HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0746HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0306HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG068-0576HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0760HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0745HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0730HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0731HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG046-0333HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0407HNG:初麗瑜5
HNG048-0341HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0047HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0440HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0380HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0558HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0544HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0551HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-51606汲古閣本説文解字
→same : GT-24538
→subsumptive : CNS1-465C DJT-04711
HNG011-0387HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG003-0581HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0454HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0406HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0684HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0337HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0619HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0410HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0414HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0796HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1111HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0297HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0655HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0292HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG070-0119HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0436HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG009-0047HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0440HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0380HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 未詳 未聞 未知 未央宮 未來
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Mar 19 2023 on ruimoku-backend