A-IWDSU+6728 →denotational


aj1-03814

Abstract Glyph (IWDS-1) : <木/朩>
Daijiten Pages : 1121 1122 1123
Ideographic Radical : 部 (R075)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)莫穀
Web-Yunzi (Guangyun) : /木/
Total Strokes : 4
= UCS : U+6728 (26408)
= ADOBE JAPAN1-0 : 3814
= JIS X0208 : 0x4C5A (19546) <44-58>
= GB2312 : 0x443E (17470) <36-30>
= KS X1001 : 0x594A (22858) <57-42>
= CNS11643-1 : 0x454D (17741) <37-45>
= JIS X0213-1 : 0x4C5A (19546) <44-58>
= Big5 : 0xA4EC (42220)
= GT : 18342
= GT K : 0493
= GT PJ-1 : 0x4C5A (19546) <44-58>
= DAIKANWA : 14415
= DAIJITEN : 4707
= SHINJIGEN : 3455
←Liwen : 𣎳
←denotational : A-IWDSU+6728
←denotational@component : u6c34
←denotational@usage : DJT-04707
←formed :
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-4_001_A21HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
莫穀反。冒也,質朴也,陽氣始生,踊也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b013b091HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)莫穀切。位居東方甲乙也、燧人氏鑚出火也。《説文》曰:冒也、冒地而生東方之行。从屮下象其根。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-417-0606HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(賣子木) 
HDIC-TSJ-417-0609HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(析傷木) 
HDIC-TSJ-417-0703HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(木辛夷) 
HDIC-TSJ-459-0101HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(木防己) 
HDIC-TSJ-486-0504HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(喙木) 
HDIC-TSJ-769-0304HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(借木) 
HDIC-TSJ-779-0504HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(木履) 
HDIC-TSJ-780-0805HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(木刀) 
HDIC-TSJ-783-0107HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(借木) 
HDIC-TSJ-783-0108HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(木錯) 
HDIC-TSJ-784-0206HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(鋤木) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0580HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG006-0336HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0123HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG013-0105HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1110HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0140HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0972HNG:開成石經論語
HNG019-1016HNG:開成石經周易
HNG025-0259HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG024-0169HNG:通典卷一
HNG026-0666HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG030-1112HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0338HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG061-0075HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG066-0411HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0737HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0731HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0709HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0636HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0745HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG068-0136HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0757HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0737HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0733HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0730HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@MISC :
HNG022-0439HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG072-0100HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG074-0550HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-1656
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-18300汲古閣本説文解字
→Small-Seal@tenrei-bansho-meigi :
HDIC-KTBS-T4_001_A21Seal-script of HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
→circled :
→compat :
→formed@component/connect-right : GT-K00495
→radical :
→unknown : CDP-8875
→subsumptive : CNS1-454D
HNG018-0972HNG:開成石經論語
GT-K00495
HNG003-0580HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG006-0336HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0123HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG013-0105HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1110HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0140HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG022-0439HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG072-0100HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG019-1016HNG:開成石經周易
HNG025-0259HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG024-0169HNG:通典卷一
HNG026-0666HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG030-1112HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG074-0550HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
HNG050-0338HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG061-0075HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG066-0411HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG068-0136HNG:守屋本藥師功徳經
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 朽木 竹木 木鐸 異木 木書 木膚 木片 土木 五柞木 木偶人 木人 木罌 草木 大木 樹木 喬木
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Fri Dec 8 2023 on chise-backend