u671d

Composition :
Ideographic Radical : 部 (R074)
Ideographic Strokes : 8
Ideographic Structure : 𠦝
Total Strokes : 12
= UCS : U+671D (26397)
=> JIS X0208 : 0x442B (17451) <36-11>
=> JIS X0213-1 : 0x442B (17451) <36-11>
←denotational@usage : DJT-04696
←same : 𦩻
←same$_1*sources : yupian@hdic-syp
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_128_B21HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
同上。𦩻。〔幹:柯旦反。強也,貞固也,安也,本也,事也,主也,體也,犮也。〕
HDIC-KTB-5_129_A61HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
陟驕反。早也,旦也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b087b071HDIC-SYP (宋本玉篇)
同上
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-32-0801HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
直遙反。朝廷也。 
HDIC-TSJ-32-0806HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
陟□反。晨也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG078-0291HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0963HNG:開成石經論語
HNG019-0998HNG:開成石經周易
HNG024-0770aHNG:通典卷一
HNG024-0770bHNG:通典卷一
HNG026-0136HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG030-1101HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
→HNG@JP/manuscript :
HNG056-0951HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0294HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG066-0085HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0736HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0730HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG036-0744HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG037-0729HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-22710汲古閣本説文解字
→unknown : 𪟵
→denotational : MJ013557 GT-18245
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 朝臣 聽朝 子朝 一朝 治朝 六朝 昌朝 南朝 先朝 北朝 朝權 前朝 中朝 在朝 朝士 天朝 朝州 朝野 朝恩 朝命 朝清 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Jun 22 2022 on ruimoku-backend