u6709

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸>A-IWDSU+5341CDP-8A73
Composition :
Ideographic Radical : 部 (R074)
Ideographic Strokes : 2
Ideographic Structure : u2ff1-var-002A-IWDSU+5341u6708
Sound@Fanqie : (反切)于久
Web-Yunzi (Guangyun) : /有/
Total Strokes : 6
= UCS : U+6709 (26377)
←denotational@usage : DJT-04674
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_129_B21HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
于九反。非無也,藏也,專也,保也,果也,領也,質也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b088a061HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)于久切。不無也、果也、得也、取也、質也、宷也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-737-0801HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
上:保也,藏也。又也,專也,果也,須。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0578HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0453HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0396HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0674HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0333HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0596HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0408HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0426HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0412HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0383HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0511HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1108HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0292HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0650HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0287HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG070-0114HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0432HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0968HNG:開成石經論語
HNG019-0989HNG:開成石經周易
HNG017-0379HNG:開成石經孝經
HNG025-0251HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0456HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0768HNG:通典卷一
HNG026-0649HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0315HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0567HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1100HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0815HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0335HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0122HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG055-0389HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0953HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0290HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0374HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0319HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0576HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0296HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0431HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0410HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0733HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0726HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0696HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0621HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0742HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0298HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0284HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0570HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0748HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0730HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0703HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0726HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0329HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0329HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0396HNG:初麗瑜5
HNG048-0335HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0180HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0436HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0370HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0555HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0542HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0547HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-0909
→Oracle-Bones@zinbun : ZOB-1908
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-23011汲古閣本説文解字
→circled :
→denotational : GT-18146
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 據有 有虞 固有 有失 有終 奄有 空有 有名 有功 高廟有寢郞 享有 有昊 有北 有道 有司
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Jun 22 2022 on chise-backend