CDP-8B5E →denotational


u6708

Abstract Glyph (IWDS-1) : <<CDP-88F0/CDP-8B5E>/<月/CDP-8B5E>/<月>>
Composition :
Ideographic Radical : 部 (R074)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)魚厥
Web-Yunzi (Guangyun) : /月/
Total Strokes : 4
= UCS : U+6708 (26376)
←denotational : CDP-8B5E
←denotational@component : u6708
←denotational@usage : DJT-04673
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_128_B61HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
魚厥反。陰精也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b087b101HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)魚厥切。太隂之精也、夜見光謂之月、月御謂之望舒。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-24-0104HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(十二月律名(傍書「呂歟」)) 
HDIC-TSJ-32-0301HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
牛厥反。太陰精也,闕也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0120HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0451HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0082HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0677HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0595HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0079HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0411HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0063HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0103HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1106HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0043HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0649HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0104HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0964HNG:開成石經論語
HNG019-1000HNG:開成石經周易
HNG029-0455HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0766HNG:通典卷一
HNG026-0647HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG030-1102HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0813HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0064HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0095HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0955HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG057-0373HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0318HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0577HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG033-0732HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0725HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0695HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0624HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0741HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG068-0572HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0751HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0729HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0701HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0724HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0328HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0328HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG048-0334HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG049-0371HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0554HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0541HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0546HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-1907
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-22911汲古閣本説文解字
→circled :
→compat :
→formed@Zetian : CNS6-2637
→identical@component :
→radical :
→denotational : GT-18140 GT-K00606 GT-K00607
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 歳月 霽月 偃月堂 毎月 仲月 數月 累月 月日 日月 今月 正月
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Sep 22 2022 on chise-backend