u66f8

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸>聿u65e5
Ideographic Radical : 部 (R073)
Ideographic Strokes : 6
Ideographic Structure :
Sound@Fanqie : (反切)式余
Web-Yunzi (Guangyun) : /書/
Total Strokes : 10
= UCS : U+66F8 (26360)
←denotational@usage : DJT-04657
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-6_165_B61HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
始餘反。如也,藉也,着也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-c068b011HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)式余切。世謂蒼頡作、即黄帝史也、象形、指事、形聲、轉注、會意、假借、此造字之本也、書者著也、依類象形謂之文、形聲相益謂之字、所以明於萬事紀往知來也、書之如也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-734-0204HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
形也,着也,傷也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0574HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG001-0394HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG007-0593HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0405HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0422HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0407HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0509HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG016-0139HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0961HNG:開成石經論語
HNG019-0977HNG:開成石經周易
HNG024-0765HNG:通典卷一
HNG026-0645HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0069HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG030-1096HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0805HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG056-0946HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG064-0103HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG033-0730HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0184HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0694HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0620HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0739HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG068-0568HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0747HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0723HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0711HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0723HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-09302汲古閣本説文解字
→formed :
→formed$_1*sources : yupian@hdic-syp
→denotational : GT-18092 DJT-04657
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 書籍 尚書 著書 讀書人 北齊書 中書郎 他書 讀書敏求記 古文尙書 四書通 書法 雜書 後漢書 後漢書 崇政殿説書 皇極經世書 通書 門下中書侍郎 私書 書檢正司 中書檢正 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Jun 22 2022 on chise-backend