u662f

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸>u65e5<⿱・⿸>一龰
Composition :
Ideographic Radical : 部 (R072)
Ideographic Strokes : 5
Ideographic Structure : u4e14
Ideographic Structure@Apparent : u65e5𤴓
Sound@Fanqie : (反切)時紙
Sound@Ja/On/Conventional : "ze"
Sound@Ja/On/Go : "zi" "dai"
Sound@Ja/On/Kan : "si" "tei"
Web-Yunzi (Guangyun) : /是/
Total Strokes : 9
= UCS : U+662F (26159)
←denotational@usage : &BUCS+662F; DJT-04512
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-3_061_B41HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
時紙反。則也,直也,正也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a101b051HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)時紙切。是非也。《說文》曰:直也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-22-0707HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(又九天中天羨天從天更天粹天盛天廓天成天是也) 
HDIC-TSJ-27-0503HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
時祇反。上:則也,直也,正也,此也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0570HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0440HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0387HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0668HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0330HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0585HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0398HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0417HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0402HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0370HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0502HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1097HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0282HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0634HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0277HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0422HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0946HNG:開成石經論語
HNG019-0955HNG:開成石經周易
HNG017-0376HNG:開成石經孝經
HNG025-0248HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0438HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0754HNG:通典卷一
HNG026-0641HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0306HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0547HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1072HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0797HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0324HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0381HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0934HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0279HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0370HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0485aHNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG079-0485bHNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0568HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0289HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0656aHNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG064-0656bHNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0402HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0720HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-1060aHNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG034-1060bHNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0683HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0603HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0729HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0287HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0280HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0564HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0730HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0710HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0722HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0713HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0322HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0325HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0391HNG:初麗瑜5
HNG048-0326HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0176HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0424HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0619aHNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG049-0619bHNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0893aHNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG072-0893bHNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0823aHNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG073-0823bHNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0533HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-05100汲古閣本説文解字
→Zhouwen : 𣆞
→Zhouwen@shuowen :
SW-JIGUGE5-05101汲古閣本説文解字
→ancient : 𣆞
→denotational : GT-17511
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 國是 是否 是非
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Tue Apr 16 2024 on chise-backend