u6614

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸>u5effu65e5
Composition :
Ideographic Radical : 部 (R072)
Ideographic Structure :
Sound@Fanqie : (反切)思亦
Web-Yunzi (Guangyun) : /昔/
= UCS : U+6614 (26132)
←denotational@usage : DJT-04490
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_124_A51HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
思亦反。往古也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b086a055HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)思亦切。也、也、也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-31-0102HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
思亦反。必也,期明日也,夜也,夕也,始也,古也,前也,昨也。 
HDIC-TSJ-452-0101HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
思亦反。始也,往也,前也,夜,久也。此字不須草廿也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0569HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG005-0659HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0329HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0118HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0397HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0416HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG011-0369HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG014-1093HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0289HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG078-0038HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0102HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0938HNG:開成石經論語
HNG019-0958HNG:開成石經周易
HNG017-0374HNG:開成石經孝經
HNG024-0755HNG:通典卷一
HNG027-0311HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG030-0234HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0184HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0330HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0094HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0227HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG064-0421HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG038-0675HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0609HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0289HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG068-0558HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0736HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0713HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0716HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0317HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG048-0321HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG073-0528HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0531HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-1874
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-22606汲古閣本説文解字
→ancient : u6614-itaiji-001
→denotational : GT-17450 u6614-var-001 u6614-var-003
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 昔時
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed May 8 2024 on chise-backend