u6613

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸>u65e5⿹勹<⿰・⿺>丿丿
Composition :
Ideographic Radical : 部 (R072)
Ideographic Strokes : 4
Ideographic Structure : u65e5
Sound@Fanqie : (反切)余赤
Sound@Ja/On/Go : "yaku" "i" "zi"
Sound@Ja/On/Kan : "eki" "i" "si"
Web-Yunzi (Guangyun) : /易/
Total Strokes : 8
= UCS : U+6613 (26131)
←denotational@usage : DJT-04489
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_034_B52HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
余致反。
HDIC-KTB-6_085_B11HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
餘尺反。異也,奪也,始也,悦也,輕也,活也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-c041b101HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)余赤切。象也、異也、轉也、變也。又以豉切。不難也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-29-0304HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(昜易) 
HDIC-TSJ-728-0602HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
正:与尺反。入:衆也,像也,□也,直也,奪也,天也,轉也。借:以豉□(反),□(去),問也,悦也,輕也。從口從而(一勿)。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0568HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG007-0905aHNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG007-0905bHNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0076HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG014-0306HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0136HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0941HNG:開成石經論語
HNG019-0970HNG:開成石經周易
HNG017-0115HNG:開成石經孝經
HNG029-0447HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0752HNG:通典卷一
HNG026-0642HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0556HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1083HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0182HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG060-0565HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0420HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG038-0678HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0610HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0039HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG041-0737HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0716HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0719HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
→HNG@MISC :
HNG022-0423HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0057HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG073-0527HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-32615汲古閣本説文解字
→denotational : GT-17407
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 易野 周易 市易 市易法 容易 居易 貿易 易之 改易 變易 易州 簡易 險易 移易
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Mar 19 2023 on chise-backend