aj1-03284

Abstract Glyph (IWDS-1) : <冃/日/曰>
Ideographic Radical : 部 (R072)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)如逸
Web-Yunzi (Guangyun) : /日/
Total Strokes : 4
= UCS : U+65E5 (26085)
= MJ : 013151
= ADOBE JAPAN1-0 : 3284
= JIS X0208 : 0x467C (18044) <38-92>
= GB2312 : 0x4855 (18517) <40-53>
= KS X1001 : 0x6C6D (27757) <76-77>
= CNS11643-1 : 0x454A (17738) <37-42>
= JIS X0213-1 : 0x467C (18044) <38-92>
= Big5 : 0xA4E9 (42217)
= KOSEKI : 0x25AC6 (154310)
= GT : 17359
= GT K : 0473
= GT PJ-1 : 0x467C (18044) <38-92>
= DAIKANWA : 13733
= DAIJITEN : 4446
= SHINJIGEN : 3263
←denotational@component : u65e5
←denotational@usage : DJT-04446
←mistakable : CNS1-454B
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_121_A61HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
如逸反。陽精。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b085b021HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)如逸切。陽之精也。《廣雅》云:朱明曜靈東君並日名日實也、君象也、羲和日御也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-24-0607HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(日出) 
HDIC-TSJ-24-0701HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(日中) 
HDIC-TSJ-24-0703HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(日映) 
HDIC-TSJ-24-0707HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(日入) 
HDIC-TSJ-25-0102HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(謂曰) 
HDIC-TSJ-25-0103HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
如逸人質二反。入:實也,火(太)陽精也,常滿不虧也,所出爲大平所入為大家。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0566HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0446HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0383HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0657HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0576HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0395HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0086HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0399HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0366HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0501HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1089HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0281HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0631HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0275HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0420HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0945HNG:開成石經論語
HNG019-0973HNG:開成石經周易
HNG017-0375HNG:開成石經孝經
HNG029-0442HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0748HNG:通典卷一
HNG026-0633HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0312HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG030-1073HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0798HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0061HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0384HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0935HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0277HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0369HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0307HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0567HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0288HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0097HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0399HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0716HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0713HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0685HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0605HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0726HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG068-0561HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0732HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0712HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0720HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0710HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0326HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0321HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG048-0320HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG022-0421HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0365HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0540HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0525HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0528HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-1857
→Small-Seal@component : ZOB-1857
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-22300汲古閣本説文解字
→ancient : 𡆸
→circled :
→compat :
→formed : MJ013152
→formed@Zetian : CNS6-2165 CB05924
→radical :
→subsumptive : MJ013152 J97-467C
HNG003-0566HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0446HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0383HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0657HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0576HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0395HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0399HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0501HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1089HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0281HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0631HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0275HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0420HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG022-0421HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0365HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0540HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0525HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-0973HNG:開成石經周易
HNG017-0375HNG:開成石經孝經
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 日本 日邊 日本國 後日 日光 日下 三日 日新 前日 虛日 日遵 逐日 毎日 日暦 翌日 某日 佗日 近日 長日 即日 生日 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Fri Dec 8 2023 on chise-backend