aj1-03661

Ideographic Radical : 部 (R070)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)甫芒
Web-Yunzi (Guangyun) : /方/
Total Strokes : 4
= UCS : U+65B9 (26041)
= ADOBE JAPAN1-0 : 3661
= JIS X0208 : 0x4A7D (19069) <42-93>
= GB2312 : 0x373D (14141) <23-29>
= KS X1001 : 0x5B30 (23344) <59-16>
= CNS11643-1 : 0x4549 (17737) <37-41>
= JIS X0213-1 : 0x4A7D (19069) <42-93>
= Big5 : 0xA4E8 (42216)
= GT : 17214
= GT K : 0490
= GT PJ-1 : 0x4A7D (19069) <42-93>
= DAIKANWA : 13620
= DAIJITEN : 4386
= SHINJIGEN : 3236
←denotational@component : u65b9
←denotational@usage : DJT-04385
←formed : DJT-10372
←formed*sources : 集韻
←interchangeable : MJ013549 GT-16622 HD-JT-B1D3 DJT-05381 GT-28101 GT-09364 仿
←interchangeable$_1*sources : 説文通訓定聲 大漢和辞典
←interchangeable$_10*sources : lunyu-jijie 大漢和辞典
←interchangeable$_11*sources : 説文通訓定聲 大漢和辞典
←interchangeable$_12*sources : 説文通訓定聲 大漢和辞典
←interchangeable$_13*sources : 説文通訓定聲 大漢和辞典
←interchangeable$_14*sources : 荀子注 大漢和辞典
←interchangeable$_15*sources : xunzi-shiwen 大漢和辞典
←interchangeable$_16*sources : lunyu-shiwen 大漢和辞典
←interchangeable$_2*sources : 説文通訓定聲 大漢和辞典
←interchangeable$_3*sources : 説文通訓定聲 大漢和辞典
←interchangeable$_4*sources : 説文通訓定聲 大漢和辞典
←interchangeable$_5*sources : 説文通訓定聲 大漢和辞典
←interchangeable$_6*sources : zhuangzi-shiwen 大漢和辞典
←interchangeable$_7*sources : 説文通訓定聲 大漢和辞典
←interchangeable$_8*sources : 説文通訓定聲 大漢和辞典
←interchangeable$_9*sources : 説文通訓定聲 大漢和辞典
←interchangeable*sources : 大漢和辞典
←original@zhuangzi : GT-16622
←original@zhuangzi*sources : 經典釋文
←same : DJT-10372
←same$_1*sources : 說文解字注 大漢和辞典
←same$_2*sources : 集韻 大漢和辞典
←same*sources : 大漢和辞典
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_080_A41HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
甫芒反。所也,正也,向也,別也,童也,始也,亡也,義也,類也,為也,宜也,寺也,道也,常也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b070b041HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)甫芒切。法術也。《說文》云:併船也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-91-0704HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(夫方父母妻妾姪孫子婦) 
HDIC-TSJ-534-0603HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
其古反。 
HDIC-TSJ-620-0201HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
四方也,事也,榘也,柎也,有也,■也,極良也,齊也,房也,則也,向也,方術也。府良反。平:盛也,始也,正也,義也,為也,⿰■方也,宜也,等也,道也,常也,方猶文章也,樂方也,別也,大也,以類聚也,所竝也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0563HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0432HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0078HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0653HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0327HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0571HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0391HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0409HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0395HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0361HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0490HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1079HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0278HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0627HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0272HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0416HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0933HNG:開成石經論語
HNG019-0946HNG:開成石經周易
HNG025-0232HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0435HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0742HNG:通典卷一
HNG026-0631HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0302HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0542HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1070HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0795HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0321HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0374HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0925HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0274HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0363HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0305HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0562HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0286HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0417HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0395HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0712HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0708HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0672HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0598HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0721HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0282HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0274HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0556HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0723HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0704HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0700HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0705HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0312HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0315HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0386HNG:初麗瑜5
HNG048-0316HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG022-0415HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0355HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0535HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0520HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0522HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-28817汲古閣本説文解字
→compat :
→formed :
→interchangeable : GT-02636 GT-03336
→radical :
→same :
→vulgar :
→vulgar*sources : 說文解字注
→subsumptive : CNS1-4549
HNG003-0563HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0432HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0078HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0653HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0327HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0571HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0391HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0395HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0490HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1079HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0278HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0627HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0272HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0416HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG022-0415HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0355HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0535HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0520HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-0946HNG:開成石經周易
HNG025-0232HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 方物 方城 啓方 方觀旭 寳北方 晶西方 彤南方 蒼東方 方田 方平 方田均稅法 南方 一方 方面 外方 方鎭 方策 八方 方進 尙方 方略 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Mar 19 2023 on chise-backend