aj1-03592

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸>亠乂
Daijiten Pages : 1031
Ideographic Radical : 部 (R067)
Ideographic Strokes : 0
Ideographic Structure :
Sound@Fanqie : (反切)亡分
Sound@Ja/On/Go : "moN" "miN"
Sound@Ja/On/Kan : "buN" "biN"
Web-Yunzi (Guangyun) : /文/
Total Strokes : 4
= UCS : U+6587 (25991)
= ADOBE JAPAN1-0 : 3592
= JIS X0208 : 0x4A38 (19000) <42-24>
= GB2312 : 0x4E44 (20036) <46-36>
= KS X1001 : 0x597E (22910) <57-94>
= CNS11643-1 : 0x4546 (17734) <37-38>
= JIS X0213-1 : 0x4A38 (19000) <42-24>
= Big5 : 0xA4E5 (42213)
= GT : 17008
= GT K : 0487
= GT PJ-1 : 0x4A38 (19000) <42-24>
= DAIKANWA : 13450
= DAIJITEN : 4321
= SHINJIGEN : 3203
←denotational@component : u6587
←denotational@usage : DJT-04321
←interchangeable : GT-35186 DJT-03102
←interchangeable$_1*sources : 説文通訓定聲 大漢和辞典
←interchangeable$_2*sources : 説文通訓定聲 大漢和辞典
←interchangeable$_3*sources : 説文通訓定聲 大漢和辞典
←interchangeable*sources : 説文通訓定聲 大漢和辞典
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-2_025_B62HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
亡云反。餝也,制也,兆也,動也,美也,善也,書也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a056a011HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)亡分切。文章也。《書》云:聦明文思。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-534-0601HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
在雜部。 
HDIC-TSJ-744-0604HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
亡云反。餝也,敬父之志也,忠又之實也,信久之字也,仁文之愛也,服心之久也,義文之制也,智之与也,勇文之師也,孝文之本也,惠文之慈也,讓文之材也,文者徳之物名也,善也,美也,文書也,■書也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0559HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG001-0077HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0648HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0542aHNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG006-0542bHNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0568HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG012-0085HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG014-1078aHNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG014-1078bHNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0624HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0097HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0926HNG:開成石經論語
HNG019-0938HNG:開成石經周易
HNG017-0369HNG:開成石經孝經
HNG025-0230HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0093HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0739HNG:通典卷一
HNG026-0619HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0540HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1062HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0786HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0318HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0090HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0921aHNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG056-0921bHNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG057-0068HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG060-0561HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0414HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0394HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0707HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-1059aHNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG034-1059bHNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG036-0717HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG068-0117HNG:守屋本藥師功徳經
HNG037-0701HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG047-0086HNG:初麗瑜5
→HNG@MISC :
HNG049-0055HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG073-0518HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0520HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-2503
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-30312汲古閣本説文解字
→ancient : 𦱉 𩧢 𠣎 𡦠
→compat :
→formed@component/connect-right : GT-K00488
→radical :
→subsumptive : JC3-50D6 CNS1-4546
HNG018-0926HNG:開成石經論語
HNG003-0559HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG001-0077HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0648HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0542aHNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG006-0542bHNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0568HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG012-0085HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG014-1078aHNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG014-1078bHNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0624HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0097HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG049-0055HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG073-0518HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-0938HNG:開成石經周易
HNG017-0369HNG:開成石經孝經
HNG025-0230HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0093HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0739HNG:通典卷一
...
→denotational : GT-K00488
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 古文眞寶 文凞 惠文 繋辭文 文繁 正文 金石文 文理 終文 子文 文子 古文尙書 文字 文彩 衍文 說文解字 記文 *五経文字 五經文字 釋文 文言 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed May 8 2024 on chise-backend