u653e

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿰・⿺>方u5902
Ideographic Radical : 部 (R066)
Ideographic Structure : u6535
Sound@Fanqie : (反切)甫望
Web-Yunzi (Guangyun) : /放/
= UCS : U+653E (25918)
←denotational@usage : DJT-04233
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_068_A11HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
甫望反。置也,去也,散也,弃也,逐也,至也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b066b061HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)甫望切。弃也、逐也、去也、散也。又甫往切。比也、效也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-621-0401HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
正:方尚反。去:棄也,遂也,去也,散也。効也。借:方往反。上:比也,依擬也,學也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0551HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG005-0644HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0564HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0071HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0081HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0393HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0487HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0290HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0276HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0617HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0407HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0916HNG:開成石經論語
HNG029-0429HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0149HNG:通典卷一
HNG026-0617HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0072HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0219HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0172HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0058HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0371HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG077-0036HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0070HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG061-0069HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0408HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0074HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0702HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0698HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0670HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0593HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0710HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG068-0552HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0718HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0700HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0695HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0695HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0309HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0068HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG048-0314HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG022-0407HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0351HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0525HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0510HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0516HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-13009汲古閣本説文解字
→denotational : GT-16622
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 放逸 放逸 放縱 放殺 放置 放遊 放棄
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sat Jan 21 2023 on chise-backend