u6211 →denotational


aj1-01382

Daijiten Pages : 899
Ideographic Radical : 部 (R062)
Ideographic Strokes : 3
Sound@Fanqie : (反切)五可
Web-Yunzi (Guangyun) : /我/
Total Strokes : 7
= UCS : U+6211 (25105)
= ADOBE JAPAN1-0 : 1382
= JIS X0208 : 0x3266 (12902) <18-70>
= GB2312 : 0x4E52 (20050) <46-50>
= KS X1001 : 0x6432 (25650) <68-18>
= CNS11643-1 : 0x4A3C (19004) <42-28>
= JIS X0213-1 : 0x3266 (12902) <18-70>
= Big5 : 0xA7DA (42970)
= GT : 14561
= GT K : 2507
= GT PJ-1 : 0x3266 (12902) <18-70>
= DAIKANWA : 11545
= DAIJITEN : 3611
= SHINJIGEN : 2764
←denotational : u6211
←denotational@usage : DJT-03611
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-1_068_A21HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
吾可反。傾預也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a031b061HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)五可切。《説文》云:施身自謂也。《易》曰:我有好爵。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-627-0504HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
五可反。上也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0536HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0408HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0359HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0626HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0311HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0542HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0374HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0393HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0379HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0342HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0468HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG015-0039HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0601HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0247HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0395HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0891HNG:開成石經論語
HNG019-0884HNG:開成石經周易
HNG029-0416HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG027-0287HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0499HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1022HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0153HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0303HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0584HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0885HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0247HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0344HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0289HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0544HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0056HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0403aHNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG064-0403bHNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0374HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0682HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0678HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0647HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0571HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0688HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0257HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0252HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0534HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0689HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0674HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0668HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0677HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0042HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0301HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0370HNG:初麗瑜5
HNG048-0298HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0164HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0719aHNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG022-0719bHNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0334HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0507HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0494HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0499HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-44101汲古閣本説文解字
→ancient : 𢦓
→same : dkw-39085
→subsumptive : CNS1-4A3C
HNG011-0342HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG003-0536HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0408HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0359HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0626HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0311HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0542HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0374HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0379HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0468HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG015-0039HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0601HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0247HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG071-0395HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG009-0164HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0719aHNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG022-0719bHNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0334HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0507HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0494HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 物我 宰我 我輩 我將之篇 我將
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Fri Dec 8 2023 on chise-backend