u601d

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸>A-IWDSU+6bcc
Composition :
Ideographic Radical : 部 (R061)
Ideographic Strokes : 5
Ideographic Structure : u7530
Sound@Fanqie : (反切)息茲
Web-Yunzi (Guangyun) : /思/
Total Strokes : 9
= UCS : U+601D (24605)
←denotational@component : A-IWDSU+601d
←denotational@usage : DJT-03239
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-3_007_B11HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
胥辞反。思念也,願也,辞也,容也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a082a021HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)息茲切。也、也、深謀遠慮曰思。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-131-0804HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
正:息慈反。平:司察也,念也,願也,辞也。借:息字反。去:悲憶也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0518HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0392HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0338HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0621HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0527HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0353HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0383HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0366HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0048HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0458HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1048HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0261HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0574HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0381HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0850HNG:開成石經論語
HNG019-0862HNG:開成石經周易
HNG017-0352HNG:開成石經孝經
HNG025-0029HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0400HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0123HNG:通典卷一
HNG027-0286HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0487HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1006HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0745HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0293HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0085HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG055-0345HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0870HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG057-0333HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0047HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0537HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0385HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0358HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0136HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0131HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0634HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0562HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0134HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0247HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0250HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0524HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0673HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0654HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0649HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0130HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0290HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0291HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0354HNG:初麗瑜5
HNG048-0287HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0157HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0363HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0329HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0480HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0469HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0477HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-36104汲古閣本説文解字
→ancient :
→denotational : GT-13260
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 思懷 再思 思慕 思念 壞思 思玄賦 思量 意思 漢思 進思 思禮 深思 思明 三思 思止 追思 望思 思望 思輯
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed May 8 2024 on chise-backend