u5fd8

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸>亡心
Composition :
Ideographic Radical : 部 (R061)
Ideographic Strokes : 3
Ideographic Structure :
Sound@Fanqie : (反切)無方
Web-Yunzi (Guangyun) : /忘/
Total Strokes : 7
= UCS : U+5FD8 (24536)
= Big5 : 0xA7D1 (42961)
←denotational@usage : DJT-03196
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-2_086_B12HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
無方反。亂也,擾也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a080a044HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)無方切。不憶也。《說文》曰:不識也。又無放切。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-133-0803HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
无方反。去:乱也,不識也,憶也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG002-0074HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0065HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG007-0518HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0349HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG013-0073HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG016-0571HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0851HNG:開成石經論語
HNG019-0873HNG:開成石經周易
HNG017-0098HNG:開成石經孝經
HNG029-0409HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG030-0994HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0142HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0051HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0077HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG055-0071HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0853HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG038-0120HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0098HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0034HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0247HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0088HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0123HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0122HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0119HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG046-0292HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0362HNG:初麗瑜5
→HNG@MISC :
HNG049-0321HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0064HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG074-0475HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-36615汲古閣本説文解字
→subsumptive : MJ011392 GT-13099
HNG002-0074HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0065HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG007-0518HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0349HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG013-0073HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG016-0571HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG049-0321HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0064HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG019-0873HNG:開成石經周易
HNG017-0098HNG:開成石經孝經
HNG029-0409HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG030-0994HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0142HNG:後漢書光武帝紀
HNG074-0475HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
HNG050-0051HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0077HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG055-0071HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0853HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG058-0034HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 忘足 遺忘
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Mar 19 2023 on chise-backend