u5fcd

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸>A-IWDSU+5203
Composition :
Ideographic Radical : 部 (R061)
Ideographic Strokes : 3
Ideographic Structure : A-IWDSU+5203
Sound@Fanqie : (反切)如軫
Sound@Ja/On/Go : "niN"
Sound@Ja/On/Kan : "ziN"
Web-Yunzi (Guangyun) : /忍/
Total Strokes : 7
= UCS : U+5FCD (24525)
←denotational@usage : DJT-03184
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-2_092_A11HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
如斬反。強也,含也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a081b101HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)如軫切。含忍也、仁也、強也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-134-0702HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
而軫反。上:能也,含容強也。 
HDIC-TSJ-457-0104HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(忍冬) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG002-0075HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG006-0303HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0529HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0347HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0386HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0364HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0039HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0070HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG016-0570HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0378HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0868HNG:開成石經論語
HNG025-0210HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0399HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG027-0285HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0486HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1009HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0294HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0088HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG056-0878HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG057-0331HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG060-0524HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG066-0055HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG038-0626HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0550HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
→HNG@JP/printed :
HNG062-0241HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG041-0660HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0662HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0648HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG046-0049HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
→HNG@MISC :
HNG009-0153HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0360HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0320HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0062HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0078HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0472HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-37016汲古閣本説文解字
→denotational : GT-13085 MJ011380
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 殘忍

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Mar 19 2023 on chise-backend