u5fc5 →denotational


aj1-03486

Composition :
Daijiten Pages : 815
Ideographic Radical : 部 (R061)
Ideographic Strokes : 1
Sound@Fanqie : (反切)俾吉
Web-Yunzi (Guangyun) : /必/
Total Strokes : 5
= UCS : U+5FC5 (24517)
= ADOBE JAPAN1-0 : 3486
= JIS X0208 : 0x492C (18732) <41-12>
= GB2312 : 0x3158 (12632) <17-56>
= KS X1001 : 0x7931 (31025) <89-17>
= CNS11643-1 : 0x4652 (18002) <38-50>
= JIS X0213-1 : 0x492C (18732) <41-12>
= Big5 : 0xA5B2 (42418)
= GT : 13002
= GT K : 0992
= GT PJ-1 : 0x492C (18732) <41-12>
= DAIKANWA : 10299
= DAIJITEN : 3180
= SHINJIGEN : 2390
←denotational : u5fc5
←denotational@usage : DJT-03180
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-6_176_A41HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
俾謚反。極也,果也,勅也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-c073b063HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)俾吉切。極也、果也、然也、敕也、專也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-731-0605HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
分極也,累也,然也,果也,勅。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0515HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0071HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0340HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0604HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG008-0346HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0065HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0363HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0451HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1046HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0092HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0377HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0855HNG:開成石經論語
HNG019-0867HNG:開成石經周易
HNG017-0351HNG:開成石經孝經
HNG025-0214HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG024-0716HNG:通典卷一
HNG026-0587HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0472HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1018HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0733HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG055-0351HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0876HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG061-0257HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0383HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0356HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0663HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0658HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0628HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0548HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0666HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0246HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0242HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0100HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0658HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0657HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0646HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0657HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG047-0366HNG:初麗瑜5
→HNG@MISC :
HNG072-0476HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0465HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0471HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-03312汲古閣本説文解字
→formed@component : 𭼽
→subsumptive : CNS1-4652
HNG018-0855HNG:開成石經論語
HNG010-0065HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG003-0515HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0071HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0340HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0604HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG008-0346HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0363HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0451HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1046HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0092HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0377HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG072-0476HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0465HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-0867HNG:開成石經周易
HNG017-0351HNG:開成石經孝經
HNG025-0214HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG024-0716HNG:通典卷一
HNG026-0587HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0472HNG:華嚴孔目(高山寺本)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 必勝 必然 必須
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Jun 22 2022 on chise-backend