aj1-02554

Composition :
Daijiten Pages : 814
Ideographic Radical : 部 (R061)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)思林
Web-Yunzi (Guangyun) : /心/
Total Strokes : 4
= UCS : U+5FC3 (24515)
= ADOBE JAPAN1-0 : 2554
= JIS X0208 : 0x3F34 (16180) <31-20>
= GB2312 : 0x5044 (20548) <48-36>
= KS X1001 : 0x637D (25469) <67-93>
= CNS11643-1 : 0x4540 (17728) <37-32>
= JIS X0213-1 : 0x3F34 (16180) <31-20>
= Big5 : 0xA4DF (42207)
= GT : 12995
= GT K : 0450
= GT PJ-1 : 0x3F34 (16180) <31-20>
= DAIKANWA : 10295
= DAIJITEN : 3179
= SHINJIGEN : 2389
←denotational@usage : DJT-03179
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-2_080_B32HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
胥林反。神也,容也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a075b071HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)思林切。《說文》云:火藏也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-131-0201HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
之今反。平:意也,人心土藏也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0514HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0385HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0335HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0597HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0302HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0534HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0345HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0391HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0362HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0316HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0448HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0234HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0034HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0569HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0237HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG070-0103HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0376HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0883HNG:開成石經論語
HNG019-0868HNG:開成石經周易
HNG017-0348HNG:開成石經孝經
HNG025-0205HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0397HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0705HNG:通典卷一
HNG026-0586HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0279HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0470HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1003HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0746HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0284HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0355HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0848HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0235HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0339HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0274HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0533HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0253HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0381HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0354HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0662HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0657HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0616HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0547HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0665HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0239HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0245HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0531HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0657HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0658HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0647HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0656HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0289HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0297HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0343HNG:初麗瑜5
HNG048-0290HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0152HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0358HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0315HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0474HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0464HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0470HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-36106汲古閣本説文解字
→compat :
→formed@component/connect-above : CNS6-217E
→formed@component/connect-right :
→radical :
→same :
→subsumptive : CNS1-4540
HNG011-0316HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG010-0391HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG018-0883HNG:開成石經論語
HNG003-0514HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0385HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0335HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0597HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0302HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0534HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0345HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0362HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0448HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0234HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0034HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0569HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0237HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG070-0103HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0376HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG009-0152HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0358HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 驕心 心中 初心 中心 爭心 私心 本心 心膽 禍心 異心 叛心 侈心 腹心 赤心 邪心 衆心 人心 心術 心腹 反心 心膂 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Fri Dec 8 2023 on chise-backend