u5f17 →denotational


aj1-03574

Composition :
Daijiten Pages : 770
Ideographic Radical : 部 (R057)
Ideographic Strokes : 2
Sound@Fanqie : (反切)甫勿
Sound@Ja/On/Conventional : "hu"
Sound@Ja/On/Go : "huti" "biti"
Sound@Ja/On/Kan : "hutu" "hitu"
Web-Yunzi (Guangyun) : /弗/
Total Strokes : 5
= UCS : U+5F17 (24343)
= ADOBE JAPAN1-0 : 3574
= JIS X0208 : 0x4A26 (18982) <42-06>
= GB2312 : 0x3825 (14373) <24-05>
= KS X1001 : 0x5D57 (23895) <61-55>
= CNS11643-1 : 0x4651 (18001) <38-49>
= JIS X0213-1 : 0x4A26 (18982) <42-06>
= Big5 : 0xA5B1 (42417)
= GT : 12238
= GT K : 0996
= GT PJ-1 : 0x4A26 (18982) <42-06>
= DAIKANWA : 9708
= DAIJITEN : 3046
= SHINJIGEN : 2268
←denotational : u5f17
←denotational@usage : DJT-03046
←formed :
←formed$_1*sources : 集韻
←interchangeable : GT-31651
←interchangeable$_1*sources : 説文通訓定聲 大漢和辞典
←interchangeable$_2*sources : 説文通訓定聲 大漢和辞典
←interchangeable$_3*sources : 集韻 大漢和辞典
←interchangeable$_4*sources : 説文通訓定聲 大漢和辞典
←interchangeable$_5*sources : 廣雅 正字通 經傳釋詞 chunqiu-gongyang-zhu 論語義疏 大漢和辞典
←interchangeable$_6*sources : 漢書補注 大漢和辞典
←interchangeable$_7*sources : 説文通訓定聲 經典釋文 大漢和辞典
←interchangeable*sources : 大漢和辞典
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-6_172_A52HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
甫勿反。不■,橋也,疾皃。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-c071a013HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)甫勿切。撟也、不正也。《説文》云:撟也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-734-0301HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
分勿反。治。又不也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG005-0577HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0040HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0494HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG012-0057HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0069HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0217HNG:漢書楊雄傳(上野本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0828HNG:開成石經論語
HNG019-0806HNG:開成石經周易
→HNG@JP/manuscript :
HNG055-0062HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG060-0513HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG066-0051HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
→HNG@MISC :
HNG073-0074HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0457HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-43806汲古閣本説文解字
→ancient :
HDIC-SYP-c071a021HDIC-SYP (宋本玉篇)
→interchangeable :
→subsumptive : DJT-03046
HNG018-0828HNG:開成石經論語
HNG005-0577HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0040HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0494HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG012-0057HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0069HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0217HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG073-0074HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-0806HNG:開成石經周易
HNG074-0457HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
HNG055-0062HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG060-0513HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG066-0051HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 弗陵
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sat Jan 21 2023 on chise-backend