u5ee2

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸>广<⿱・⿸><⿰・⿺>CDP-88D3CDP-88D5<⿰・⿺>弓A-IWDSU+6bb3
Composition :
Ideographic Radical : 部 (R053)
Ideographic Strokes : 12
Ideographic Structure : 广
Sound@Fanqie : (反切)方吠
Web-Yunzi (Guangyun) : /廢/
Total Strokes : 15
= UCS : U+5EE2 (24290)
←denotational@usage : DJT-02992
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-6_009_A62HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
甫吸反。退也,去也,置也,減也,止也,舍也,大也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-c015b014HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)方吠切。退也、滅也、止也、放置也、大屋頓也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-605-0801HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(廢廢) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG008-0052HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0814HNG:開成石經論語
HNG019-0795HNG:開成石經周易
HNG024-0681HNG:通典卷一
HNG028-0946aHNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG028-0946bHNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0143HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0702HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG056-0150HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG066-0049HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG038-0105HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-2022HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
→HNG@JP/printed :
HNG068-0080HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0112HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0113HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0111HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0123HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG047-0055HNG:初麗瑜5
→HNG@MISC :
HNG074-0068HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-31708汲古閣本説文解字
→denotational : GT-11952
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 大廢置 追廢 廢太子 廢格 廢黜 廢主 廢立 廢徙 廢絶 廢置 興廢 荒廢 廢虧
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Aug 3 2022 on chise-backend