aj1-02177

Abstract Glyph (IWDS-1) : <屮/山>
Ideographic Radical : 部 (R046)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)所姦
Web-Yunzi (Guangyun) : /山/
Total Strokes : 3
= UCS : U+5C71 (23665)
= ADOBE JAPAN1-0 : 2177
= JIS X0208 : 0x3B33 (15155) <27-19>
= GB2312 : 0x493D (18749) <41-29>
= KS X1001 : 0x5F23 (24355) <63-03>
= CNS11643-1 : 0x4454 (17492) <36-52>
= JIS X0213-1 : 0x3B33 (15155) <27-19>
= Big5 : 0xA473 (42099)
= GT : 09897
= GT K : 0271
= GT PJ-1 : 0x3B33 (15155) <27-19>
= DAIKANWA : 7869
= DAIJITEN : 2528
= SHINJIGEN : 1955
←denotational@component : u5c6e
←denotational@usage : DJT-02528
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-6_001_A31HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
所間反。宣也,産也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-c012a031HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)所姦切。高大有石曰山、山宣也、産也、散氣以生萬物也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-319-0701HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
所閑所連二反。平:産也,宣也。 
HDIC-TSJ-319-0702HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
古文。 
HDIC-TSJ-417-0208HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(恒山) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0491HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0052HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG005-0562HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0290HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0065HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0324HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0349HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0339HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0296HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0423HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1005HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0235HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0541HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0792HNG:開成石經論語
HNG019-0773HNG:開成石經周易
HNG024-0661HNG:通典卷一
HNG026-0567HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0260HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0045HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0942HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0677HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0032HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG056-0806HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG060-0497HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0239HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0360HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG033-0631HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0622HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0577HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0510HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0632HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG068-0481HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0612HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0596HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0593HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0622HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0261HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG048-0258HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG022-0332HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0032HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0444HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0437HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0442HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-2563
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-31200汲古閣本説文解字
→Small-Seal@tenrei-bansho-meigi :
HDIC-KTBS-T6_001_A31Seal-script of HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
→compat :
→formed@component : u2cf16
→radical :
→unknown : u5c71-itaiji-001
→subsumptive : CNS1-4454
HNG003-0491HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0052HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG005-0562HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0290HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0065HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0324HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0339HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0423HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1005HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0235HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0541HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG022-0332HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0032HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0444HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0437HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-0773HNG:開成石經周易
HNG024-0661HNG:通典卷一
HNG026-0567HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0260HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0045HNG:華嚴孔目(高山寺本)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 大山 謝疊山 晉山 原山 山高 牛山 山戎 山河 山草 山越 萬歳山 甑山公 甑山 西山 梅山 會巫山 汶山 深山 山陵使 乾祐山 華山 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Fri Dec 8 2023 on chise-backend