u5c31

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿰・⿺><⿱・⿸><⿱・⿸>亠A-IWDSU+53e3A-IWDSU+5c0fA-IWDSU+4e38
Composition :
Ideographic Radical : 部 (R043)
Ideographic Strokes : 9
Ideographic Structure : A-IWDSU+4e38
Sound@Fanqie : (反切)才救
Web-Yunzi (Guangyun) : /就/
Total Strokes : 12
= UCS : U+5C31 (23601)
←denotational@usage : DJT-02464
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-1_040_B52HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
(【𡰜就】徐溜反。終也,善也,著也,高也,久也,即也。)
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a019a062HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)才救切。從也、成也、即也、久也。郭璞曰:成就。亦終也。
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0487HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0359HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG005-0555HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0471HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0322HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0347HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0619aHNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG012-0619bHNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0031HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0419HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG016-0538HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0215HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG070-0096HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0353HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0783HNG:開成石經論語
HNG019-0763HNG:開成石經周易
HNG024-0656HNG:通典卷一
HNG026-0562HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0258HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0943HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0938HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0672HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0262HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0321HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0799HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0212HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0298HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0251HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0811aHNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG060-0811bHNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG060-0811cHNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0439aHNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0439bHNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0439cHNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0357HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0329HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0624HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0615HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-1078aHNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG038-1078bHNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0505HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0625HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0214HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0210HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG041-0607HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0591HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0587HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0616HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG046-0254HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0050HNG:初麗瑜5
HNG048-0038HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG022-0328HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0292HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0442HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0432HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0439HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-1598
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-17510汲古閣本説文解字
→Zhouwen : 𡰜
→formed : 𭕒
→denotational : GT-09571
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 去就 避就 成就
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Jun 22 2022 on chise-backend