A-IWDSU+5c07 →denotational


u5c07

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿰・⿺>A-IWDSU+723fu2a9f7
Composition :
Ideographic Radical : 部 (R041)
Ideographic Structure : u2a9f7
Sound@Fanqie : (反切)七羊 (反切)子匠 (反切)子羊
Web-Yunzi (Guangyun) : /將/
= UCS : U+5C07 (23559)
←Liwen : 𢪇
←denotational : A-IWDSU+5c07
←denotational@usage : DJT-02425
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-6_178_A11HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
子羊反。行也,送也,奉也,大也,養也,壮也,齊也,側也,助也,辞也,長也,資也,威也,欲也,願也,請也,謂,率。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-c074a103HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)子羊切。也、也、也、也、也、也、也、也、扶侍爲將。(反切)子匠切。也。(反切)七羊切。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-682-0704HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
正:子羊反。平:行也,送也,奉也。又猶扶進也,齊也,側也,助也,大也,師也,養也,且也,壮將也。借:七羊反。平:願也,率也,持也,傳也,長也,資也,欲也,主也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0072HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG005-1042aHNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG005-1042bHNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0469HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0040HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG011-0289HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0057HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-1506aHNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG014-1506bHNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0531HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0644aHNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG071-0644bHNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0778HNG:開成石經論語
HNG019-0757HNG:開成石經周易
HNG017-0334HNG:開成石經孝經
HNG025-0023HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG024-0652HNG:通典卷一
HNG026-0558HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG028-0430HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0930HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0665HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG056-0792HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG060-0493HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0042HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0057HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0043HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0620HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0610HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-1077aHNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG038-1077bHNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0502HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0619HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0212HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG068-0470HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0602HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0586HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-1137aHNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG043-1137bHNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-1042aHNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
HNG037-1042bHNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG047-0320HNG:初麗瑜5
HNG048-0036HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG022-0042HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG072-0439HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0428HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0054HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-1056
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-09604汲古閣本説文解字
→formed :
HNG018-0778HNG:開成石經論語
→denotational : GT-09364 MJ058022 MJ059513
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 小將 將順 將兵 將仲子 邊將 大將校 副將 衙將 禁衞將校 將吏 守將 將帥 將校 宿將 將佐 都將 疲將 驕將 牙將 叛將 巡將 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Fri Dec 8 2023 on chise-backend