aj1-02347

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸>宀A-IWDSU+793a
Composition :
Daijiten Pages : 589
Ideographic Radical : 部 (R040)
Ideographic Strokes : 5
Ideographic Structure :
Sound@Fanqie : (反切)子彤
Web-Yunzi (Guangyun) : /宗/
Total Strokes : 8
= UCS : U+5B97 (23447)
= ADOBE JAPAN1-0 : 2347
= JIS X0208 : 0x3D21 (15649) <29-01>
= GB2312 : 0x575A (22362) <55-58>
= KS X1001 : 0x7073 (28787) <80-83>
= CNS11643-1 : 0x4C78 (19576) <44-88>
= JIS X0213-1 : 0x3D21 (15649) <29-01>
= Big5 : 0xA976 (43382)
= GT : 08935
= GT K : 3738
= GT PJ-1 : 0x3D21 (15649) <29-01>
= DAIKANWA : 7106
= DAIJITEN : 2322
= SHINJIGEN : 1820
←denotational@usage : DJT-02322
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-3_064_B62HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
子彤反。尊也,王,衆,㝡,本也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b004b044HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)子彤切。《説文》曰:尊祖廟也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-659-0101HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
作琮反。平:尊也,族也,神也,主也,道也,衆也,最也,本也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG005-0075HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG014-0990HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0073HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0772HNG:開成石經論語
HNG019-0735HNG:開成石經周易
HNG017-0331HNG:開成石經孝經
HNG025-0183HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG024-0648HNG:通典卷一
HNG027-0037HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0425HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0911HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0645HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG056-0782HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG060-0479HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0347HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0316HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0607HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0595HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0092HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0070HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0605HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG041-0090HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0090HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0089HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0597HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG047-0044HNG:初麗瑜5
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-24828汲古閣本説文解字
→circled :
→subsumptive : CNS1-4C78 DJT-02322
HNG005-0075HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG014-0990HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0073HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG019-0735HNG:開成石經周易
HNG017-0331HNG:開成石經孝經
HNG025-0183HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG024-0648HNG:通典卷一
HNG027-0037HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0425HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0911HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0645HNG:後漢書光武帝紀
HNG056-0782HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG060-0479HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0347HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0316HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0607HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0595HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0092HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0070HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 宗人 道宗 徽宗 宗愈 哲宗 宗孟 德宗紀 神宗 英宗 興宗 太宗紀 宗眞 聖宗 仁宗 眞宗 宗訓 世宗 明宗 莊宗 宗衍 順宗 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Tue Apr 16 2024 on chise-backend