aj1-02433

Composition :
Daijiten Pages : 534 535
Ideographic Radical : 部 (R038)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)尼與
Web-Yunzi (Guangyun) : /女/
Total Strokes : 3
= UCS : U+5973 (22899)
= MJ : 009543
= ADOBE JAPAN1-0 : 2433
= JIS X0208 : 0x3D77 (15735) <29-87>
= GB2312 : 0x452E (17710) <37-14>
= KS X1001 : 0x5233 (21043) <50-19>
= CNS11643-1 : 0x444C (17484) <36-44>
= JIS X0213-1 : 0x3D77 (15735) <29-87>
= Big5 : 0xA46B (42091)
= KOSEKI : 0x10E64 (69220)
= GT : 07623
= GT K : 0185
= GT PJ-1 : 0x3D77 (15735) <29-87>
= DAIKANWA : 6036
= DAIJITEN : 2022
= SHINJIGEN : 1599
←denotational@usage : DJT-02022
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-1_068_B61HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
挐舉反。如也,從也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a032a081HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)尼與切。《説文》云:婦人也、象形。《易》曰:有萬物然後、有男女。又女者如也。如男子之敎。又女從也、女子有三從之義。又尼慮切。以女妻人曰女。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-91-0506HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(廣見女部) 
HDIC-TSJ-185-0704HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
正:挐擧反。上:如也。借:女據反。去:妻也。 
HDIC-TSJ-416-0503HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(女貞實) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0460HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0339HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0046HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0524HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0273HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0050HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0297HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0329HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0319HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0026HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0394HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0973HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0498HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0333HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0719HNG:開成石經論語
HNG019-0706HNG:開成石經周易
HNG029-0359HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0613HNG:通典卷一
HNG026-0542HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0243HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0400HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0092HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0084HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0253HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0309HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0764HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG079-0233HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG061-0230HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG033-0590HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0578HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0539HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0467HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0587HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG068-0446HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0564HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0560HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0552HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0580HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG047-0307HNG:初麗瑜5
→HNG@MISC :
HNG022-0298HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0269HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0415HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0406HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-42800汲古閣本説文解字
→circled :
→compat :
→formed@component/connect-right : AJ1-13828
→radical :
→subsumptive : MJ009543 CNS1-444C
HNG003-0460HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0339HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0046HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0524HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0273HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0050HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0297HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0319HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0394HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0973HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0498HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0333HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG022-0298HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0269HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0415HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0406HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-0706HNG:開成石經周易
HNG029-0359HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0613HNG:通典卷一
...
→denotational : AJ1-13828
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 熟女眞 生女眞 女眞 舞女 女工 皇太女 女主 美女 宮女 女色 女官 女弟 女醫 女巫 少女 息女 女子 童女 男女 姜女 怨女 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Mar 19 2023 on chise-backend