A-IWDSU+672c →denotational


u5932

Composition :
Ideographic Radical : 部 (R037)
Ideographic Strokes : 2
Ideographic Structure : u72ac
Sound@Fanqie : (反切)丑高
Sound@Ja/On/Go : "tou" "hoN"
Sound@Ja/On/Kan : "tAu" "hoN"
= UCS : U+5932 (22834)
←denotational : A-IWDSU+672c
←denotational@usage : DJT-01958 &BUCS+672C;
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a093b021HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)丑高切。往來見皃。《說文》曰:進趣也、从大从十、大十猶兼十人也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-745-0801HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
勅高反。進趣也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0582HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG001-0086HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0687HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0066HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0608HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0412HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0429HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0416HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0388HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0515HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0318HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0305HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0656HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG070-0016HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0437HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0975HNG:開成石經論語
HNG019-1032HNG:開成石經周易
HNG017-0380HNG:開成石經孝經
HNG025-0037HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0459HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0771HNG:通典卷一
HNG026-0150HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0070HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0575HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-1106HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0344HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0124HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG055-0097HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0971HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG057-0381HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0068HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0582HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0297HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0435HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0413HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0739HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0733HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0707HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-2128HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0748HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0309HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0293HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0577aHNG:守屋本藥師功徳經
HNG068-0577bHNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0771HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0750HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0728HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0732HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0342HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG047-0408HNG:初麗瑜5
→HNG@MISC :
HNG009-0046HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0441HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0372HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0101HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0545HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0552HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-35802汲古閣本説文解字
→same : 𠦂
→denotational : GT-07381 u5932-itaiji-004
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Aug 3 2022 on ruimoku-backend