aj1-03529

Composition :
Daijiten Pages : 518
Ideographic Radical : 部 (R037)
Ideographic Strokes : 1
Sound@Fanqie : (反切)甫俱
Web-Yunzi (Guangyun) : /夫/
Total Strokes : 4
= UCS : U+592B (22827)
= ADOBE JAPAN1-0 : 3529
= JIS X0208 : 0x4957 (18775) <41-55>
= GB2312 : 0x3772 (14194) <23-82>
= KS X1001 : 0x5C7D (23677) <60-93>
= CNS11643-1 : 0x4533 (17715) <37-19>
= JIS X0213-1 : 0x4957 (18775) <41-55>
= Big5 : 0xA4D2 (42194)
= GT : 07371
= GT K : 0481
= GT PJ-1 : 0x4957 (18775) <41-55>
= DAIKANWA : 5835
= DAIJITEN : 1949
= SHINJIGEN : 1560
←denotational@component : A-IWDSU+592b
←denotational@usage : DJT-01949
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-1_067_B42HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
甫俱反。男子也,扶也,治也,凡也,彼也,語助也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a031b021HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)甫俱切。《説文》云:丈夫、从一大、一以象簪、周制八寸爲尺、十尺爲丈、人長八尺、故曰丈夫。又夫三爲屋、一家田爲一夫也。又音扶。語助也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-91-0703HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(夫方父母妻妾姪孫子婦) 
HDIC-TSJ-91-0805HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(夫姪) 
HDIC-TSJ-728-0604HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
平:男子也,扶也。又作𧥱。凡也,彼也,語助也。 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0459HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0041HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0297HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0518HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG008-0293HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0037HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0317HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0391HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0967HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0059HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0044HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0716HNG:開成石經論語
HNG019-0692HNG:開成石經周易
HNG017-0320HNG:開成石經孝經
HNG025-0020HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0353HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0607HNG:通典卷一
HNG026-0539HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0242HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0397HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0888HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0626HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0248HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0044HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0757HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG064-0336HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0303HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0586HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0574HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0070HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0462HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0582HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0024HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0023HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0056HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0559HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0545HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0547HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0576HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG047-0039HNG:初麗瑜5
→HNG@MISC :
HNG073-0404HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0039HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-2918
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-35908汲古閣本説文解字
→subsumptive : CNS1-4533
HNG003-0459HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0041HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0297HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0518HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG008-0293HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0317HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0391HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0967HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0059HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0044HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG073-0404HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-0692HNG:開成石經周易
HNG017-0320HNG:開成石經孝經
HNG025-0020HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0353HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0607HNG:通典卷一
HNG026-0539HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0242HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0397HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0888HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 丈夫 哲夫 夫空 名大夫 耕夫 正夫 堯夫 諫義大夫 太夫 膳夫 諌議大夫 朝散大夫 農夫 亞夫子 亞夫 上大夫 大中大夫 太中大夫 御史大夫 烈丈夫 大丈夫 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Mar 19 2023 on chise-backend