aj1-03121

Abstract Glyph (IWDS-1) : <天/夭>
Composition :
Daijiten Pages : 509 510 511 512 513 514 515
Ideographic Radical : 部 (R037)
Ideographic Strokes : 1
Ideographic Structure :
Sound@Fanqie : (反切)他前
Web-Yunzi (Guangyun) : /天/
Total Strokes : 4
= UCS : U+5929 (22825)
= ADOBE JAPAN1-0 : 3121
= JIS X0208 : 0x4537 (17719) <37-23>
= GB2312 : 0x4C6C (19564) <44-76>
= KS X1001 : 0x7438 (29752) <84-24>
= CNS11643-1 : 0x4532 (17714) <37-18>
= JIS X0213-1 : 0x4537 (17719) <37-23>
= Big5 : 0xA4D1 (42193)
= GT : 07370
= GT K : 0467
= GT PJ-1 : 0x4537 (17719) <37-23>
= DAIKANWA : 5833
= DAIJITEN : 1947
= SHINJIGEN : 1559
= CHISE HDIC TSJ : 0x1 (1)
←denotational@component : A-IWDSU+5929
←denotational@usage : DJT-01947
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-1_016_A53HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
泰堅反。顛也,顯也,君也。〔𠀡:古文。〕〔𠀘:古文。〕〔兲:古文。〕〔𠕹:古文。〕
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-a005b012HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)他前切。《說文》曰:天顚也、至高無上、从一大。《爾雅》曰:春爲蒼天、夏爲昊天、秋爲旻天、冬爲上天。《詩傳》云:尊而君之則稱皇天、元氣廣大則稱昊天、仁覆閔下則稱旻天、自上降監則稱上天、據遠視之蒼蒼然則稱蒼天。《呂氏春秋》云:天有九野、東方蒼、東南方陽、南方炎、西南方朱、西方顥、西北方幽、北方玄、東北方變、中央鈞。《太玄經》曰:九天、一爲中、二爲羡、三爲從、四爲更、五爲睟、六爲廓、七爲減、八爲沈、九爲成。《釋名》曰:天豫司兖冀以舌腹言之。天顯也、在上高顯也。青徐以舌頭言之。天坦也、坦然高而遠也。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-21-0601HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
躰年他前二反。平聲:顛也,尊也,頂也,君清輕在上也。 
HDIC-TSJ-22-0306HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(謂天宆隆又曰乹台) 
HDIC-TSJ-22-0407HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(空天天中虚空) 
HDIC-TSJ-22-0408HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(空天天中虚空) 
HDIC-TSJ-22-0502HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(蒼天) 
HDIC-TSJ-22-0504HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(炎天) 
HDIC-TSJ-22-0506HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(昊天) 
HDIC-TSJ-22-0508HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(幽天) 
HDIC-TSJ-22-0602HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(鉤) 
HDIC-TSJ-22-0605HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(又九天中天羨天從天更天粹天盛天廓天成天是也) 
HDIC-TSJ-22-0607HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(又九天中天羨天從天更天粹天盛天廓天成天是也) 
HDIC-TSJ-22-0609HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(又九天中天羨天從天更天粹天盛天廓天成天是也) 
HDIC-TSJ-22-0702HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(又九天中天羨天從天更天粹天盛天廓天成天是也) 
HDIC-TSJ-22-0704HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(又九天中天羨天從天更天粹天盛天廓天成天是也) 
HDIC-TSJ-22-0706HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(又九天中天羨天從天更天粹天盛天廓天成天是也) 
HDIC-TSJ-22-0809HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(夏寶天) 
HDIC-TSJ-23-0109HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(秋良天又曰父天収成) 
HDIC-TSJ-23-0201HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(秋良天又曰父天収成) 
HDIC-TSJ-417-0501HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(巴戟天) 
HDIC-TSJ-455-0203HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(景天) 
HDIC-TSJ-455-0303HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(天門冬) 
...
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0458HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0331HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0296HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0520HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0272HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0440HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0292HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0328HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0316HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0266HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0392HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0966HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0215HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0494HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0328HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0711HNG:開成石經論語
HNG019-0697HNG:開成石經周易
HNG017-0321HNG:開成石經孝經
HNG025-0174HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0349HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0612HNG:通典卷一
HNG026-0538HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0240HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0396HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0891HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
HNG031-0627HNG:後漢書光武帝紀
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0246HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG055-0302HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0753HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG057-0272HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0230HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0469HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0229HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0335HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0302HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0584HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0572HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0525HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0455HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0580HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG062-0193HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0441HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0551HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0547HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0540HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0574HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0239HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG047-0294HNG:初麗瑜5
HNG048-0237HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG009-0021HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0038HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0267HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0410HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0403HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0408HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-0021
→Small-Seal :
SW-JIGUGE5-00202汲古閣本説文解字
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-00202汲古閣本説文解字
→Small-Seal@tenrei-bansho-meigi :
HDIC-KTBS-T1_016_A53Seal-script of HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
→ancient : 𬻃 𠀡 𠀘
→formed@Zetian : 𠑺
→same : 𠑺
→superscript :
→subsumptive : u5929-k CNS1-4532
HNG003-0458HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0331HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0296HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0520HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0272HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0440HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0292HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0316HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0392HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0966HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0494HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG071-0328HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG009-0021HNG:大品經卷二十八(京都国立博物館本)
HNG022-0038HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0267HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0410HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0403HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-0697HNG:開成石經周易
HNG017-0321HNG:開成石經孝經
...
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 天雄 天平 明天 維天 天祚 天變 天章閣 刑部員外郎天章閣待制 天聖 元天大聖后 九天司命保正天尊 天尊 天禧 左承天門 天慶觀 九天司命天尊 天書 天瑞 天雄軍 來和天尊 天宮寺 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Fri Sep 29 2023 on chise-backend