aj1-02887

Abstract Glyph (IWDS-1) : <大/犬>
Composition :
Daijiten Pages : 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508
Ideographic Radical : 部 (R037)
Ideographic Strokes : 0
Sound@Fanqie : (反切)達頼
Sound@Ja/On/Go : "dai" "da"
Sound@Ja/On/Kan : "tai" "ta"
Web-Yunzi (Guangyun) : /大/
Total Strokes : 3
= UCS : U+5927 (22823)
= ADOBE JAPAN1-0 : 2887
= JIS X0208 : 0x4267 (16999) <34-71>
= GB2312 : 0x3473 (13427) <20-83>
= KS X1001 : 0x535E (21342) <51-62>
= CNS11643-1 : 0x444B (17483) <36-43>
= JIS X0213-1 : 0x4267 (16999) <34-71>
= Big5 : 0xA46A (42090)
= GT : 07366
= GT K : 0196
= GT PJ-1 : 0x4267 (16999) <34-71>
= DAIKANWA : 5831
= DAIJITEN : 1946
= SHINJIGEN : 1556
←denotational@component : u72ac u5927
←denotational@usage : DJT-01946
←formed : DJT-00663
←interchangeable : GT-22376
←interchangeable$_1*sources : 説文通訓定聲 大漢和辞典
←interchangeable$_2*sources : 正字通 大漢和辞典
←interchangeable*sources : 大漢和辞典
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_132_B61HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
達頼反。巨也,徧也,巨也,泰也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-c005b021HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)達頼切。《易》曰:大哉乾元、萬物資始。《老子》曰:道大、天大、地大、王亦大。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-23-0701HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(大渕獻) 
HDIC-TSJ-24-0107HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(大族) 
HDIC-TSJ-24-0303HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(大呂) 
HDIC-TSJ-90-0703HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(大舅) 
HDIC-TSJ-92-0508HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(大略如是也) 
HDIC-TSJ-457-0401HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(大青) 
HDIC-TSJ-458-0502HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(大戟) 
HDIC-TSJ-458-0701HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(大雄) 
HDIC-TSJ-613-0301HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
正:達頼反。去:偏也,臣也,泰。借:他盖反。去。又借:徒賀反。去:太甚也。 
HDIC-TSJ-770-0804HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(又大平) 
HDIC-TSJ-770-0806HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(大象) 
HDIC-TSJ-774-0507HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(造大) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG003-0457HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0330HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0295HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0521HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0271HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0438HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0291HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG010-0326HNG:妙法蓮華經卷五(今西本)
HNG012-0315HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG011-0270HNG:妙法蓮華經卷三(守屋本)
HNG013-0390HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0965HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0214HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0493HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0198HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG070-0010HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0327HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0712HNG:開成石經論語
HNG019-0693HNG:開成石經周易
HNG017-0319HNG:開成石經孝經
HNG025-0175HNG:阿毘達磨毘婆沙論卷百七(東禪寺版)
HNG029-0351HNG:神足變化經(開元寺版)
HNG024-0606HNG:通典卷一
HNG026-0537HNG:齊民要術卷五(高山寺本)
HNG027-0241HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0398HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0889HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0245HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG054-0064HNG:大般若經卷二百五十(和銅經)
HNG055-0305HNG:弥勒上生經(高山寺本)
HNG056-0751HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG077-0195HNG:四分律卷第十六(正倉院五月一日經)
HNG057-0273HNG:金剛大教王經卷一(高山寺本)
HNG079-0228HNG:金剛大教王經卷第二(高山寺本)
HNG060-0467HNG:佛説大教王經卷一(東禪寺版日本寫本)
HNG061-0033HNG:最上秘密那拏天經(東禪寺版日本寫本)
HNG064-0333HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
HNG066-0301HNG:教行信証卷四(親鸞自筆)
HNG033-0581HNG:日本書紀 卷二十四(岩崎本)
HNG034-0569HNG:日本書紀 卷二十四(圖書寮本)
HNG038-0531HNG:日本書紀卷二(鴨脚本)
HNG039-0460HNG:日本書紀 卷二(兼方本)
HNG036-0577HNG:日本書紀 卷二十四(兼右本)
→HNG@JP/printed :
HNG058-0193HNG:成唯識論卷十(寛治二年刊本)
HNG062-0194HNG:大般若經卷八十(春日版)
HNG068-0444HNG:守屋本藥師功徳經
HNG041-0556HNG:日本書紀 卷二(慶長勅版)
HNG042-0552HNG:日本書紀 卷二(慶長十五年版)
HNG043-0550HNG:日本書紀 卷二(寛文九年版)
HNG037-0571HNG:日本書紀 卷二十四(寛文九年版)
→HNG@KR :
HNG044-0240HNG:花嚴經卷八(新羅本寫本)
HNG046-0231HNG:華嚴經卷二十(晉本高麗古版)
HNG047-0296HNG:初麗瑜5
HNG048-0238HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG022-0294HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0263HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0408HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0401HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG074-0406HNG:西夏版妙法蓮華經卷一
→Oracle-Bones : ZOB-2815
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-35403汲古閣本説文解字
→Zhouwen :
→compat :
→formed@component/connect-below : AJ1-13909
→interchangeable :
→radical :
→synonyms : DJT-12052
→subsumptive : CNS1-444B
HNG003-0457HNG:大般涅槃經卷十一(S.81)
HNG002-0330HNG:華嚴經卷十六(S.2067)
HNG001-0295HNG:誠實論卷八(P.2179)
HNG005-0521HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG006-0271HNG:大樓炭經卷三(P.2413)
HNG007-0438HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG008-0291HNG:妙法蓮華經卷五(P.2334)
HNG012-0315HNG:P2195妙法蓮華經卷六
HNG013-0390HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0965HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG015-0214HNG:花嚴經卷八(守屋本)
HNG016-0493HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
HNG078-0198HNG:四分律卷第二十(正倉院唐經)
HNG070-0010HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十(正倉院本)
HNG071-0327HNG:阿毘達磨大毘婆沙論卷百七十八(正倉院本)
HNG022-0294HNG:瑜伽師地論卷三十(S.5309)
HNG049-0263HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
HNG072-0408HNG:花嚴經卷六十七(守屋本)
HNG073-0401HNG:花嚴經卷六十八(守屋本)
HNG019-0693HNG:開成石經周易
...
→denotational : AJ1-13909
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 一大率 大山 大海 大海 矜大 大槩 强大 大鐘 大鍾 大德 大綱 大呂 大蓋 名大夫 惡大憝 大政事 大簡 小大 張大 大小戴記 大史 ...
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Fri Dec 8 2023 on chise-backend