u5922

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿱・⿸><⿱・⿸><⿱・⿸>艹⺫冖夕
Composition :
Hanyu Dazidian : 2 864 19
Ideographic Radical : 部 (R036)
Ideographic Structure : CDP-8D60
Sound@Fanqie : (反切)莫忠 (反切)莫公
Web-Yunzi (Guangyun) : /夢/
= UCS : U+5922 (22818)
=> JIS X0208 : 0x4C34 (19508) <44-20>
=> JIS X0213-1 : 0x4C34 (19508) <44-20>
= Big5 : 0xB9DA (47578)
←denotational@usage : DJT-01943
→HDIC-KTB :
HDIC-KTB-5_130_A61HDIC-KTB (篆隸萬象名義 高山寺本)
武冬反。清靜也,礼也。
→HDIC-SYP :
HDIC-SYP-b025b095HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)莫公切。草可爲帚也。
HDIC-SYP-c004b042HDIC-SYP (宋本玉篇)
(反切)莫忠切。夢夢亂也、不明也。又莫貢切。今以爲㝱想字。
→HDIC-TSJ :
HDIC-TSJ-452-0301HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(夢⿱艹⿰丿弓) 
HDIC-TSJ-754-0305HDIC-TSJ (新撰字鏡 天治本)
(夢〻) 
→HNG@CN/manuscript :
HNG005-0064HNG:摩訶摩耶經卷上(P.2160)
HNG007-0434HNG:賢劫經卷二(正倉院本)
HNG013-0044HNG:妙法蓮華經卷八(S.2577)
HNG014-0964HNG:漢書楊雄傳(上野本)
HNG016-0492HNG:瑜伽法鏡經(S.2423)
→HNG@CN/printed :
HNG018-0082HNG:開成石經論語
HNG027-0028HNG:金剛般若經(京都国立博物館本)
HNG028-0031HNG:華嚴孔目(高山寺本)
HNG030-0878HNG:法藏和尚傳(高山寺本)
→HNG@JP/manuscript :
HNG050-0244HNG:金剛場陀羅尼經(小川本)
HNG056-1180HNG:續高僧傳(五月一日經)(天平寫經)
HNG064-0332HNG:華嚴信種義(明惠自筆)
→HNG@JP/printed :
HNG068-0437HNG:守屋本藥師功徳經
→HNG@KR :
HNG047-0037HNG:初麗瑜5
HNG048-0029HNG:華嚴經卷六(高麗再彫本)
→HNG@MISC :
HNG049-0022HNG:華嚴經卷三十八(趙氏藏本)
→Small-Seal@shuowen :
SW-JIGUGE5-23108汲古閣本説文解字
→unknown : u5922-itaiji-003
→denotational : GT-07332 MJ009447
*instance@morpheme-entry/zh-classical : 夢中 夢得 夢想 雲夢

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Mar 19 2023 on chise-backend